4. Madéfalvi Hargita túra “Siculicidium emléktúra”

4. Madéfalvi Hargita túra “Siculicidium emléktúra”

2023. január 27. péntek 8:00 - 2023. január 28. szombat 17:00

Helyszín

Madéfalva
Madéfalva, Románia

GPS: 46.43748, 25.75315

Túrán­kat a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, kül­de­té­sé­vel
össz­hang­ban szer­vez­zük meg, part­ner­ség­ben Madé­fal­va Köz­ség Önkor­mány­za­tá­val, a
Csík­szé­ki, Udvar­hely­szé­ki, Három­szé­ki EKE szer­ve­ze­tek­kel.
Idén negye­dik alka­lom­mal kerül meg­szer­ve­zés­re a túra, de jövő­be­ni ter­ve­ink között
sze­re­pel a tör­té­nel­mi meg­em­lé­ke­zés és turisz­ti­kai prog­ram össze­kap­cso­lá­sa, a Kár­pát-
meden­cei magyar­ság téli talál­ko­zá­si helyé­nek kiala­kí­tá­sa, akár csa­lá­dok szá­má­ra is.

Rész­le­tes prog­ram:

2023. janu­ár 27. pén­tek:

18.00: Erdély — Ég és föld között  Madár­táv­la­ti pers­pek­tí­vá­jú (drón­film), négy részes
isme­ret­ter­jesz­tő soro­zat bemu­ta­tá­sa. Bemu­ta­tás­ra kerül a 3. rész: Az útra­va­ló A fil­met bemu­tat­ja: Nagy József tör­té­nész, szak­ér­tő és gyár­tás­ve­ze­tő.

Hely­szín: Madé­fal­vi kul­túr­ott­hon

 

2023. janu­ár 28. szom­bat:

8:30: Talál­ko­zás Madé­fal­ván Sze­ges tetőn (Szenny­víz­tisz­tí­tó állo­más mel­lett)

9:00: Indu­lás a túrá­ra

16:30: ter­ve­zett vissza­ér­ke­zés Madé­fal­vá­ra a kul­túr­ott­hon­hoz.

17:00: Túra kiér­té­ke­lő a kul­túr­ott­hon­ban (zsí­ros kenyér, for­ralt bor, tea elfo­gyasz­tá­sa, nótá­zás)
(A túra kiér­té­ke­lő prog­ram­hoz ado­má­nyo­kat elfo­ga­dunk!)

Távol­ság: kb. 20 km.

Szint­kü­lönb­ség: 450 m

Útvo­nal: Madé­fal­va Sze­ges tető (690 m) – Csa­ra­csó – Hom­lo­ki kőbá­nya – Bányász­ház –
Sze­ges­pa­ta­ka – Gácso­n­al­ja-Csor­gó (1 140 m) – Kutas­ker­tek – Madé­fal­va

Neve­zé­si díj: a túrá­ra nincs neve­zé­si díj, a szál­lást, étke­zést min­den­ki egyé­ni­leg old­ja meg

Bene­ve­zés: a túrá­ra elő­ze­tes neve­zés szük­sé­ges, határ­idő: 2023. janu­ár 26. (csü­tör­tök) 20:00 óra

Infor­má­ció a túrá­val kap­cso­lat­ban: Szen­tes Antal: (004)0743–878596, e‑mail:

Egyéb tud­ni­va­lók: az idő­já­rá­si ténye­ző­ket figye­lem­be kell ven­ni, hísz Csík­ban janu­ár­ban lehet nagyon hideg és hava­zás is, ennek függ­vé­nyé­ben akár a túra egy rövi­debb vál­to­za­ta is lehet.

Szál­lás­le­he­tő­ség, part­ner­szál­lá­sok:

Grá­dics Pan­zió, Elér­he­tő­ség: (0040) 740–806552

Ama­dé Pan­zió, Elér­he­tő­ség: (004)0752–145607 (Csi­bi József)

Ván­dor­szé­kely Pan­zió, Elér­he­tő­ség: (004)0742–974757 (Olti Árpád)

Csen­gettyűs Pan­zió és Fűz­fa ven­dég­ház, Elér­he­tő­ség: (004)0755–120882 (Tom­pos Mária)

Kis­her­ceg Pan­zió, Elér­he­tő­ség: 0040 757–119329, 0040 758–185593,

Eseményhez kapcsolódó látnivaló

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

150. rész: Felcsík 1. — Csíkszeredától Lóvészig

151. rész: Felcsík 2. — Karcfalvától Madéfalváig