32-es határvadászok emléktúrája 2024

32-es határvadászok emléktúrája 2024

2024. augusztus 10. szombat 8:00 - 2024. augusztus 19. hétfő 12:00

Helyszín

Székelyföld
Hidegség, Románia

GPS: 46.60711, 25.9669

80 éve, 1944 augusz­tu­sá­ban érke­zett meg a szov­jet Vörös Had­se­reg hazánk hatá­rá­hoz. Első­ként a szé­kely határ­va­dá­szok vet­ték fel a har­cot, meg­pró­bál­va a lehe­tet­lent az orosz hen­ger­rel szem­ben. Kato­ná­ink hősi helyt­ál­lá­sá­ra emlé­kez­nünk büsz­ke köte­les­sé­günk! Az emlék­tú­rá­ink 2024. augusz­tus 10. és 18. közöt­ti héten kerül­nek meg­ren­de­zés­re.

A Határ­va­dász túra­hét ter­ve­zett prog­ram­ja:

2024. augusz­tus 10. szom­bat:

Az uta­zás java­solt nap­ja.

2024. augusz­tus 11. vasár­nap:

Túra az Óri­ás-tetőn fel­ál­lí­tott kereszt­hez, mely rész­ben ado­má­nya­ink segít­sé­gé­vel való­sul meg. Ter­ve­ink sze­rint déli 12 óra­kor kez­dő­dik a kereszt ünne­pé­lyes fel­szen­te­lé­se. Kovács Lehel köszön­ti a meg­je­len­te­ket, majd emlé­ke­ző beszé­det mond Illés­fal­vi Péter a HM Had­tör­té­ne­ti Inté­zet és Múze­um kuta­tó­tör­té­né­sze, vala­mint Tóth Lász­ló Magyar­or­szág Csík­sze­re­dai Főkon­zu­lá­tu­sá­nak főkon­zul­ja. Ezt köve­tő­en helyez­het­jük el az emlé­ke­zés koszo­rú­it, virá­ga­it. Dísz­őr­sé­get áll­nak a Hon­véd Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let sop­ro­ni tago­za­tá­nak kato­nái kiegé­szül­ve szé­kely­föl­di baj­tár­sa­ik­kal. Az Óri­ás-tető­re veze­tő túra Csík­szent­györgy­ről indul a Csík­szé­ki EKE veze­té­sé­vel, vagy a Rugát-tető utá­ni elága­zás­tól túráz­va, vagy terep­já­ró­val is meg­kö­ze­lít­he­tő. Plusz lehe­tő­ség is adó­dik, stíl­sze­rű­en kato­nai teher­au­tók­kal, mely turis­ták szá­má­ra bepa­doz­va segí­tik köz­le­ke­dé­sün­ket. (Ennek anya­gi von­za­ta kal­ku­lá­ció alatt.) A meg­em­lé­ke­zés után pik­ni­kez­he­tünk a cso­dá­la­tos helyen, Ger­gely József (Geril­la) bará­tunk veze­té­sé­vel meg­is­mer­het­jük a kör­nyé­ket, ellá­to­ga­tunk az egy­ko­ri lövész­ár­kok­hoz.
A kereszt őriz­ze az elesett hősök emlé­két, hir­des­se Isten dicsős­sé­gét!

2024. augusz­tus 12. hét­fő:

10 óra­kor Szent­egy­há­za hatá­rá­ból indu­ló sétánk­kal fel­ke­re­sünk néhány viszony­lag épen maradt „bun­kert”, melyek a Har­gi­tán átve­ze­tő út biz­to­sí­tá­sát ellá­tó kato­nák­nak szol­gál­tak fede­zé­kül. Emlé­ke­ző beszé­det mond Dr. Bíró Andor a HM Had­tör­té­ne­ti Inté­zet és Múze­um Kül­föl­di Hadi­sír­gon­do­zó Osz­tá­lyá­nak főta­ná­cso­sa. Az elő­ző nap­hoz hason­ló­an ezen a hely­szí­nen is elhe­lyez­zük az emlé­ke­zés koszo­rú­it, virá­ga­it. Dísz­őr­sé­get áll­nak a Hon­véd Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let sop­ro­ni tago­za­tá­nak kato­nái kiegé­szül­ve szé­kely­föl­di baj­tár­sa­ik­kal. Dél­után 14 óra­kor talál­ko­zunk a Szé­kely Határ­őr Emlék­köz­pont­nál, (Szép­víz, Szent­mi­há­lyi út 18.) Dr. Nagy József tör­té­nész veze­té­sé­vel ismer­het­jük meg a szé­kely határ­vé­de­lem tör­té­ne­tét. Érde­kes­ség, hogy Illés­fal­vi Péter ez alka­lom­mal láto­gat elő­ször az Emlék­köz­pont­ba, ami­nek lét­re­jöt­té­ben aktí­van is részt vett. Mun­ká­ja segí­tet­te a múze­um meg­va­ló­su­lá­sát.

2024. augusz­tus 13. kedd:

Ennek a nap­nak a prog­ram­ja még szer­ve­zés alatt van. A 2023-as terep­já­rós túra sike­rén fel­buz­dul­va igyek­szünk egy hason­ló terep­já­rós kirán­du­lást össze­hoz­ni, talán a turis­ta­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott kato­nai teher­au­tók igény­be­vé­te­lé­vel, pl. az Úz-völgy­be vagy más kato­nai emlé­ket őrző hely­szín­re.

2024. augusz­tus 14. szer­da:

X. Kereszt­hegy emlék­tú­ra a Békás-szo­ros­ban And­rás Zsolt (Zümi) a Gyer­gyói EKE és Dr. Nagy József tör­té­nész veze­té­sé­vel. A táv kb. 14km 400 méter szint­tel. Cso­dá­la­tos tájon, rész­ben gerinc túráz­va külön­le­ges pers­pek­tí­vá­ból lát­hat­juk a Békás- szo­rost, ezút­tal Ó‑Románia felől meg­kö­ze­lít­ve.

X. Kereszt­hegy emlék­tú­ra.
Békás-szo­ros vidé­ke, Csip­kés-tető 1359.

Itt kez­dőd­tek a gyer­gyói hadi­ese­mé­nyek 1944. szep­tem­ber 3‑án, reg­gel, a m. kir. 65. határ­va­dász­cso­port arc­vo­na­lán. A tér­ség­ben har­colt a gyer­gyó­töl­gye­si 21. határ­va­dász-zász­ló­alj 1. lövész­szá­za­da, 1. erőd­szá­za­da és a szé­kely­ud­var­he­lyi m. kir. 14. szé­kely határ­őr-zász­ló­alj.
A hon­vé­dek és a német csa­pat­ma­rad­vá­nyok 1944. szep­tem­ber 5–6 éjsza­ká­ján vonul­tak vissza a Balázs-nya­ka hágó­ba, észa­ki irány­ban és a Békás-szo­ros szik­la­fa­lai közé, nyu­ga­ti irány­ban.
A 21/1. erőd­szá­zad ekkor ürí­ti ki a Békás-szo­ros kele­ti kijá­ra­tá­nál tele­pí­tett völgy­zá­rat is. A szov­jet Vörös Had­se­reg túl­ere­je miatt nem volt esély a továb­bi haté­kony véde­lem­re ebben a tér­ség­ben.
A magyar csa­pa­tok zöme a Balázs-nya­ka hágó felé vonult vissza, a Békás-szo­ros szik­la­fa­lai közé inkább német csa­pat­ma­rad­vá­nyok. A szov­je­tek a Balázs-nya­ka vona­lát támad­ták meg szep­tem­ber 6‑án, mivel úgy gon­dol­ták, hogy a Töl­gye­si-szo­ros irá­nyá­ba inkább teret nyer­het­nek, mint a Békás-szo­ros szűk átjá­ró­já­ban.

2024. augusz­tus 15. csü­tör­tök:

Pihe­nő nap. Erre a nap­ra nem szer­ve­zünk prog­ra­mot, de aki sze­ret­ne, velünk tart­hat a szent­egy­há­zi ter­mál­für­dő­be, vagy túráz­hat Har­gi­ta­für­dő­ről a Mada­ra­si-Har­gi­tá­ra vagy akár az Egyes­kő­re. (Lehet, hogy öreg­szünk?)

2024. augusz­tus 16. pén­tek:

Koszo­rú­zás Gyi­mes­kö­zép­lo­kon az I. világ­há­bo­rú­ban elesett hősök sír­já­nál 9 óra­kor, szent­mi­se az Ugra-tetőn Sebő had­nagy kereszt­jé­nél 12 óra­kor. Dél­után 5 óra­kor meg­em­lé­ke­zés Gyi­mes­bük­kön a Kon­tu­má­ci kápol­ná­nál a har­cok kez­de­té­nek 80. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból, melyen részt vesz Bata Haj­nal­ka nép­dal­éne­kes, nép­ze­nész mold­vai csán­gó gye­re­kek­kel.

2024. augusz­tus 17. szom­bat:

A XV. 32-es határ­va­dász emlék­tú­ra Hideg­ség­ből Fel­csík­ba. A HAZAJÁRÓ KUPA TÚRÁJA! Gyü­le­ke­ző a Fatá­nyé­ros pan­zi­ó­nál 8 órá­tól, a túrá­zók köszön­té­se és Szil­vesz­ter atya áldá­sa fél 9‑kor. Indu­lás 9 óra­kor.

2024. augusz­tus 18. vasár­nap:

Nincs szer­ve­zett prog­ram, java­sol­juk, hogy ezt a napot hasz­nál­juk pihe­nés­re szé­kely­föl­di bará­ta­ink­kal való kap­cso­la­tok ápo­lá­sá­ra, erő­sí­té­sé­re.

2024. augusz­tus 19. hét­fő:

Kisebb túra (14 km, cse­kély szint­tel) Maros­fő kör­nyé­kén, a 32-es Határ­va­dá­szok vissza­vo­nu­lá­si útvo­na­lán, mely fel­ke­re­si a Maros for­rá­sát. Túra­ve­ze­tőnk Nagy Atti­la lesz a Csík­szé­ki EKE-től. Az emlék­tú­rák­nak aktu­ál­po­li­ti­kai cél­ja nincs! Őriz­zük meg emlék­tú­rá­ink poli­ti­ka fölött álló mél­tó­sá­gát, ne felejt­sük el, hogy „A hábo­rú a poli­ti­ka foly­ta­tá­sa más esz­kö­zök­kel.” (Carl von Clau­se­witz (1780–1831) porosz tábor­nok). Uta­zás egyé­ni­leg, sze­mély­gép­ko­csi­val aján­lott, tömeg­köz­le­ke­dés­sel nem meg­old­ha­tó. Túrá­in­kon neve­zé­si díj nincs, a terep­já­rós, teher­au­tós prog­ra­mok és a Csík­szent­do­mo­kos­ról vissza­uta­zás Hideg­ség­be buszos út költ­sé­ge, vala­mint a belé­pők árá­nak kivé­te­lé­vel ingye­ne­sek.
A prog­ra­mok saját fele­lős­ség­re láto­gat­ha­tók, kár­té­rí­tés sem­mi­lyen címen nem igé­nyel­he­tő!
Az egyes napok rész­le­tes prog­ram­já­ról, gyü­le­ke­zé­si, indu­lá­si idő­pon­tok­ról és hely­szí­nek­ről folya­ma­to­san fogok tájé­koz­tat­ni, de várom a kér­dé­se­i­te­ket is! Sze­re­tet­tel várunk min­den jó szán­dé­kú, tör­té­nel­mün­ket, ter­mé­sze­tet és túrá­zást ked­ve­lő tár­sun­kat!

Isten áld­jon Mind­nyá­ja­to­kat!

Kohl And­rás (szer­ve­ző)
Email: ,
Tele­fon­szá­mom: +36 20 568 3818

Infor­má­ció