Zemplén Kalandpark — Sátoraljaújhely

Zemplén Kalandpark — Sátoraljaújhely

Uticélok / Felvidék / Zemplén

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Élményelemek, Szállás: 10%

Kapcsolat


3980 Sátoraljaújhely
Torzsás út 25.
(Magyarország)

GPS: 48,41292, 21,63902

Telefonszám:

+36 21 345-7070 (vezetékes)

Weboldal:

http://www.zemplenkalandpark.hu/

E-mail:Sátor­al­ja­új­hely ma az ország leg­észa­kibb városa.Városunk a zemp­lé­ni táj köz­pont­ja sze­ren­csé­sen meg­őriz­te tisz­ta leve­gő­jét, és ter­mé­sze­ti kör­nye­ze­tét. A fölöt­te maga­so­dó hegyek vul­ká­ni ere­de­tű­ek, for­má­ju­kat az ide­lá­to­ga­tók az olasz­or­szá­gi Vezú­vé­hoz hason­lít­ják, a város­köz­pont pedig mind­má­ig meg­őriz­te a fel­vi­dé­ki kis­vá­ro­sok jel­leg­ze­tes han­gu­la­tát. A város és a tér­ség egyik leg­na­gyobb jelen­tő­sé­gű beru­há­zá­sa a Zemp­lén Kaland­park, amely mára már 9 tel­je­sen új att­rak­ci­ót, szá­mos új épü­le­tet és új utat fog­lal magá­ba. A beru­há­zás rész­ben Euró­pai Uni­ós pályá­za­ti for­rás­ból, rész­ben Sátor­al­ja­új­hely Város Önkor­mány­za­ta saját for­rá­sá­ból való­sult meg. Első ele­mét – a bob­pá­lyát – 2009. júli­us 20-án adta át a város pol­gár­mes­te­re, Sza­mos­völ­gyi Péter.

Sátor­al­ja­új­hely váro­sa büsz­kél­ked­het Magyar­or­szág leg­hosszabb ülő­szé­kes libe­gő­jé­vel is. A libe­gő pálya hossza 1332 m, ten­ger­szint felet­ti magas­ság 250–480m, és közel 200 utast tud szál­lí­ta­ni egy idő­ben. A  libe­gő fel­ső állo­más­nál  egy több­szin­tes, újon­nan épült kilá­tó­ból lehet meg­cso­dál­ni Zemp­lén fővá­ro­sát, Sátor­al­ja­új­helyt és a kör­nye­ző vidé­ket. A Szár-hegy és Magas-hegy közöt­ti 1036 métert a Don­gó nevű üveg­pa­no­rá­más zárt kabin­ban lehet meg­ten­ni. A kabi­nok­ban uta­zók a pano­rá­ma abla­ko­kon kite­kint­ve egy pár­hu­za­mos kötél­ze­tet lát­hat­nak (ez a “Sólyom”), melyen az ext­rém kaland­ra vágyók 80 km/órás sebes­ség­gel egy átcsú­szó kötél­pá­lyán is meg­te­he­tik a csak­nem más­fél km-es távot! Az ext­rém kötél­pá­lya  hazánk­ban szin­tén egye­dül­ál­ló, Euró­pá­ban egy­elő­re csak az alpe­si terü­le­tek ismert. 2016. júni­us 1‑től már két átcsú­szó­pá­lyát hasz­nál­hat­nak ked­ves ven­dé­ge­ink. A “Sólyom 2” pár­hu­za­mo­san a “Sólyom 1” mel­lett van, így lehet­sé­ges hogy egy­szer­re két sze­mély tud átcsúsz­ni a Szár-hegy­re! Az élmé­nyét min­den vál­lal­ko­zó szel­le­mű ven­dég haza is vihe­ti, hiszen az ext­rém átcsú­szó pályá­hoz auto­ma­ta fotó-beren­de­zés is csat­la­ko­zik, vala­mint GoP­ro rend­sze­rű akció-kame­rák­kal vehe­tő film­re a szá­gul­dás!

Ezek mel­lett a Kaland­park­ban még szám­ta­lan élmény­elem vár ben­nün­ket: a bob­pá­lya 2275 méte­res hosszú­sá­gá­val az ország és a tér­ség leg­hosszabb pályá­ja. Egy abszo­lút biz­ton­sá­gos négy csö­vön rög­zí­tett bob kocsi­val tör­té­nik a lecsú­szás. Min­den utas önál­ló­an irá­nyít­ja a bobot, amely 37 km/órás sebes­ség­nél auto­ma­ti­ku­san lefé­ke­ző­dik, ezzel is garan­tál­va a csú­szás biz­ton­sá­gát. A pálya adott­sá­gai, elhe­lyez­ke­dé­se, szép­sé­ge felejt­he­tet­len élményt nyújt a szá­gul­dás ked­ve­lő­i­nek.

De van mászó­fal, gör- és műjég­kor­ipá­lya, kaland­tú­ra pálya, sípá­lya, Tubby-pálya, tan­ös­vény, ját­szó­tér és egy Turis­ta­szál­ló is.