Vulkán

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
3/10

Az 1911-ben épült vul­ká­ni temp­lom mére­tei is az egy­kor népes magyar közös­ség­re utal­nak. A lélek­men­tés az isko­la mel­lett e falak között foly­ta­tó­dik.

Ahogy határ­vi­dé­ke­in­ken len­ni szo­kott, vol­tak tör­té­nel­mi idők, ami­kor a Zsil-völ­gyé­ben fegy­ver­rel kel­lett meg­vív­ni hon­vé­dő har­ca­in­kat. Lehet emlék­mű­ve­ket dön­tö­get­ni, de a lel­kek­ből nem lehet kitö­röl­ni a hős magyar lova­gok emlé­két. Kend­e­ffy Mik­ló­sét sem, aki 1455-ben a Vul­kán hágó kör­nyé­kén esett el a török­kel vívott ütkö­zet­ben.

A Vul­ká­ni hágón át veze­tő út a béké­sebb idők­ben is fon­tos köz­le­ke­dé­si útvo­nal volt Erdély és Olté­nia között. A Vul­kán-hegy­ség e remek­be sza­bott gyep­ha­vas vonu­la­ta­it lát­hat­ták, akik anno átkel­tek a pos­ta­ko­csik útján.

Hazajáró epizódban szerepelt: