Verseci Vár

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

A koráb­bi nevén Érsom­lyó várát fel­té­te­lez­he­tő­en a török betö­ré­sek elle­ni dél­ma­gyar­or­szá­gi vár­rend­szer része­ként emel­ték még Zsig­mond király ide­jé­ben, a 14. szá­zad­ban. Az egy­ko­ri kirá­lyi vár később Peré­nyi Mik­lós szö­ré­nyi báné, majd szerb des­po­tá­ké lett, míg 1444-ben Hunya­di János sze­rez­te meg. A soká­ig az erdé­lyi feje­de­lem­ség vég­vá­ra­ként szol­gá­ló erő­döt a törö­kök több­ször is elfog­lal­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: