Vársonkolyos — Magyar-barlang

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

A régi bányász­te­le­pü­lés­nél egy picit kiszé­le­se­dik a völgy, ám Son­ko­lyos alatt az éles kanya­ru­la­tá­nál, a Méh­sed folyó tor­ko­lat­vi­dé­kén újabb bar­lang tátong. Ez a híres Magyar-bar­lang, amely az egész karszt­vi­dék egyik leg­na­gyobb bejá­ra­tú bar­lang­ja, amely­nek a folyó­tól védett üre­gé­ben már az őskor­tól meg­hú­zó­dott az ember is.

A Vár­son­ko­lyo­si-szo­ros­ban van Közép-Euró­pa egyik leg­hosszabb, több mint 50 kilo­mé­te­res jára­ta is. A Sze­lek bar­lang­ját a lyuk­ból kiáram­ló erős szél miatt már ismer­ték a helyi juhá­szok, első ismert fel­fe­de­ző­je 1957-ben a kolozs­vá­ri bar­lan­gász, Baga­mé­ri Béla volt.

Hazajáró epizódban szerepelt: