Várkő-csúcs és a Vércse-tó

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
4/10

Hucul­föld ékkö­ve, a Vár­kő. Aki föld­rajz- és tör­té­ne­lem­köny­vek helyett az élet­ből sze­ret­ne tanul­ni tör­té­nel­mi hazánk észak­ke­le­ti zuga, az ősi Mára­ma­ros múlt­já­ról és ter­mé­sze­ti érté­ke­i­ről, vagy csak egy­sze­rű­en meg akar sza­ba­dul­ni az asz­falt porá­tól, láto­gas­sa meg a Visó-völ­gye rej­tett kin­cse­it és jöj­jön fel ide körül­néz­ni a Vár­kő kereszt­jé­től.

A gerinc mel­lett talál­ha­tó a Vér­cse-tó, ami egy hófolt eró­zi­ós tó, tehát nincs kifo­lyá­sa, így ami­kor meg­nő a víz­szint­je, akkor a vize átcsu­rog a gerin­cen.

 

 

Hazajáró epizódban szerepelt: