Túra a Bég-pataka völgyében

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
3/10

Itt vil­lant­ja meg elő­ször az Ani­nai-hegy­ség fő erős­sé­ge­it: a szin­te őser­dei kör­nye­zet­ben meg­bú­jó varázs­la­tos szur­do­ka­it és víz­esé­se­it. Ilyen ékes­ség pél­dá­nak oká­ért a Bég pata­ka lép­cső­jén lezú­du­ló Vai­o­a­ga-víz­esés.

Bel­jebb hatol­va a Bég pata­ka men­tén, ott ragyog kék­lőn az erdő mélyén a patak­nak éle­tet adó Bég sze­me krá­ter­tó. A for­rás­tó sós vize állí­tó­lag soha nem fagy be, mivel állan­dó hőmér­sék­le­tű karszt­for­rás táp­lál­ja. A Bég sze­me tó tük­ré­ből régi mon­dák sej­le­nek elő… Egy­szer régen, még a török hódolt­ság ide­jén a kör­nyé­ket ura­ló bég vadá­szó fia meg­lá­tott egy juha­it legel­te­tő szép­sé­ges pász­tor­lányt, s nyom­ban sze­rel­mes lett belé. Az apa nem néz­te jó szem­mel a román­cot és elren­del­te a lány meg­ölé­sét. A sze­rel­mes fiú fel akar­ta tar­tóz­tat­ni a táma­dó­kat, s a harc­ban elvesz­tet­te fél sze­mét. Ebből kelet­ke­zett a tür­kiz­kék víz­tü­kör.

A mon­dát a Bég­be ömlő Beus­ni­ca patak mész­tu­fa lép­csői men­tén sző­jük tovább.

Úgy tart­ják, hogy a meg­ölt lány meny­asszo­nyi ruhá­ját őriz­te meg a ter­mé­szet a fátyol víz­esés­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: