Técső

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
2/10

Técső igen nagy múlt­ra tekint vissza, a régi sóút­vo­nal­nak is köszön­he­tő­en min­dig for­gal­mas hely volt, egyi­ke az öt mára­ma­ro­si koro­na­vá­ros­nak. Kivált­sá­ga­it még a XIV. szá­zad­ban Károly Róbert­től kap­ta. Ma fon­tos vég­vá­ra a Fel­ső Tisza-vidék magyar­sá­gá­nak. Árpád-kori ere­de­tű temp­lo­ma már 1546 óta a refor­má­tu­so­ké, ami a Kár­pát-meden­ce egyik leg­gaz­da­gabb kazet­tás mennye­ze­tű temp­lo­ma.

A refor­má­tus temp­lom előtt áll a XIX. szá­za­di kivá­ló fes­tő, Hol­lósy Simon szob­ra, aki annak ide­jén Técsőn alko­tott és művész­te­le­pet is lét­re­ho­zott. Jel­leg­ze­tes a Mako­vecz Imre ter­vez­te paró­kia épü­le­te is. És itt van a 19. szá­zad­ban épült kato­li­kus temp­lom, amely­nek tor­nya alatt volt egy­ko­ron az öt koro­na­vá­ros levél­tá­ra.

A főté­ren világ­há­bo­rús emlék­mű­vet 1944-ben lerom­bol­ták a szov­je­tek. Némi fur­fang­gal végül sike­rült a técsői magyar­ság­nak vissza­ál­lí­ta­nia.

Hazajáró epizódban szerepelt: