Szind

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Tor­da fölött nyu­gat­ra, fél­úton a Tor­dai- és a Túri-hasa­dék között talál­ha­tó Szind. A falu ősi­sé­gét iga­zol­ja 13. szá­za­di temp­lo­ma, ahol az uni­tá­ri­us magya­rok gya­ko­rol­ják a hitü­ket.

A II. világ­há­bo­rú ádáz har­cai Szin­det is érin­tet­ték. A falu kör­nyé­kén 1944 őszén hősi halált halt hon­vé­de­ink előtt a temp­lom­kert­ben talál­ha­tó emlék­osz­lop­nál hajt­ha­tunk fejet.

A fogyat­ko­zó magyar uni­tá­ri­us egy­ház­köz­ség a hiten kívül már csak a falu ked­ve­ző fek­vé­sé­be kapasz­kod­hat. Nem is tét­len­ked­tek: az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let kolozs­vá­ri osz­tá­lyá­val össze­fog­va a több mint 100 éves pap­la­kot sokak önkén­tes mun­ká­já­val turis­ta szál­lás­hellyé ala­kí­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: