Szentkatolna

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

Nevét közép­ko­ri temp­lo­ma védő­szent­jé­nek, Szent Kata­lin­nak köszön­he­ti. Mező­föld a temp­lo­mok mel­lett a kúri­ák föld­je is. A Sin­ko­vits-udvar­ház a 19. szá­zad­ban épült. Ami­kor meg­jöt­tek a vörö­sök, úgy fel­sza­ba­dí­tot­ták a Sin­ko­vits csa­lá­dot, hogy örö­kö­se­it kite­le­pí­tet­ték és ősi bir­to­ku­kat álla­mo­sí­tot­ták.

Így jutot­tak ebek har­min­cad­já­ra épí­tett örök­sé­ge­ink, de a szel­le­mi nagy­sá­gok emlé­két nem lehet lerom­bol­ni. Mert min­den falu­ra jut leg­alább egy kivá­ló magyar lélek Mező­föl­dön. Katol­ná­ra mind­járt egy test­vér­pár, Bálint Bene­dek ipar­mű­vész és a nagy kelet­ku­ta­tó, tur­ko­ló­gus, Bálint Gábor.

Hazajáró epizódban szerepelt: