Székelydálya

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

A Dálya patak völ­gyé­ben égbe nyú­ló refor­má­tus temp­lom jelö­li már messzi­ről Szé­kely­dá­lya szí­vét. A 13. szá­za­di temp­lom fes­tett kazet­tás mennye­ze­te és közép­ko­ri fal­ké­pei meg­érik a kité­rőt. A góti­kus szen­tély 16. szá­za­di, ember­ala­kok­kal és címe­rek­kel díszí­tett bol­to­zat­fest­mé­nyei pom­pás lát­ványt nyúj­ta­nak.

A temp­lom kül­ső falán az eddig ismert leg­hosszabb rovás fel­irat ékes­ke­dik, meg­fej­tés­re vár­va.

Hazajáró epizódban szerepelt: