Szaplonca

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
2/10

Szap­lon­ca nem­csak Euró­pa leg­ma­ga­sabb, 78 méte­res fatemp­lo­má­ról híres, hanem vidám teme­tő­jé­ről is. A nyolc­száz­nál is több szí­nes fes­tett fej­fát 1935-től 1977-es halá­lá­ig egy bizo­nyos Stan Ioan Păt­ra fafa­ra­gó, majd tanít­vá­nyai készí­tet­ték. A teme­tő külön­le­ges­sé­ge, hogy a tölgy­fá­ból fara­gott keresz­tek fest­mé­nyei az elhunyt fog­lal­ko­zá­sát vagy halá­lá­nak körül­mé­nye­it ábrá­zol­ják. A tré­fás sír­fel­ira­tok pedig mind­egy­re ugyan­azt a román nép­lel­ket tük­rö­ző tanul­sá­gos üze­ne­tet hor­doz­zák: bár­mit is cse­le­ked­tünk itt, a föl­di világ­ban, tes­tünk úgy­is ott vég­zi, a föld alatt, csu­pán idő kér­dé­se az egész.

Hazajáró epizódban szerepelt: