Szamos-bazár

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

Az Ara­gyá­sza bar­lang egy szűk kijá­rat után mere­dek falú kanyar­gós szur­dok­ká válik. Ez a bámu­la­tos Medú­za-zúg, ami a bar­lang tete­jé­nek besza­ka­dá­sa után kelet­ke­zett. A lán­cok segít­sé­gé­vel végig­jár­ha­tó kanyon az idil­li For­tu­na liget­ben vég­ző­dik. Az üde réten a kris­tály­tisz­ta Fere­dő-pata­kot követ­ve lépünk be a Meleg-Sza­mos szé­dí­tő­en szűk és mély szik­la­kat­la­ná­ba. Egé­szen párat­lan élmény a hatal­mas szirt­fa­lak keretel­te med­ré­ben követ­ni az ifjon­ti hév­vel dübö­rög­ve útnak indu­ló Meleg-Sza­most. A kanyon nyu­ga­ti pere­mé­ről lát­ha­tó a Cukor­sü­veg szik­la­tor­nya. Tény­leg, mint egy kele­ti kira­ko­dó­vá­sár, nehéz elsza­ba­dul­ni a tüne­mé­nyes lát­ni­va­lók­tól nyüzs­gő Sza­mos-Bazár­tól.

Hazajáró epizódban szerepelt: