Súgó-barlang

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
3/10

A Lok-pata­ka völ­gye már a hegy­ség leg­ér­de­ke­sebb bar­lang­já­hoz, a Súgó­hoz vezet. A bar­lang bejá­ra­tá­hoz kanyar­gó Bol­dog­asszony papu­csa tan­ös­vény töb­bek között a kör­nyék élő­vi­lá­gát is bemu­tat­ja.

A Súgó-bar­lan­got a múlt szá­zad ele­jén még kincs­ke­re­sők kutat­ták. Tudo­má­nyos fel­tá­rá­sát a II. világ­há­bo­rú meg­akasz­tot­ta. A jára­tot csak a ’70-es évek­ben nyi­tot­ták meg. A kivé­te­les ter­mé­sze­ti érték csak fel­ügye­let­tel láto­gat­ha­tó.

A Kele­ti-Kár­pá­tok egyik leg­je­len­tő­sebb csepp­kő­bar­lang­ja gyű­rő­dé­ses moz­gá­sok során, vetők és repe­dé­sek men­tén, dolo­mi­tos és kris­tá­lyos mész­kő­ben ala­kult ki.

A Súgó varázs­la­tos biro­dal­má­nak szűk folyo­sói kis ter­mek­be tor­koll­nak, melyek­ben külön kis mese­vi­lá­gok vár­nak ben­nün­ket. A vál­to­za­tos csepp­kő­kép­ződ­mé­nyek és szik­la­alak­za­tok a terem­tő erő évez­re­des mun­ká­já­nak gyü­möl­csei.

A mély­ben ural­ko­dó mos­to­ha körül­mé­nyek, a 95 %-os pára­tar­ta­lom, és a 7–9 fokos hőmér­sék­let elle­né­re élő­vi­lá­ga igen vál­to­za­tos. Szá­mos rovar és dene­vér­faj­nak nyújt ott­hont.

Hazajáró epizódban szerepelt: