Rozália kápolna

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A legen­da sze­rint a kápol­na még Szent Ist­ván kirá­lyunk ide­jé­ben épült, ám első írá­sos emlí­té­se 1666-ra tehe­tő, ami­ko­ris egy faká­pol­na állt a hegy­te­tőn. A ma is itt talál­ha­tó kápol­na 1670-ben épült. A kápol­na hosszú ide­ig búcsú­já­ró hely volt, a helyi magya­rok újból pró­bál­ják fel­ele­ve­ní­te­ni ezt a szo­kást.

Hazajáró epizódban szerepelt: