Nagyrápolt

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Nagyrápolt két domb­ján két régi impo­záns épü­let rom­la­do­zik, amik állí­tó­lag egy­kor füg­gő­híd­dal vol­tak össze­köt­ve. A 18. szá­za­di kas­tély urai, a Ráp­ol­ti­ak és a Jósi­kák min­den bizonnyal így rövi­dí­tet­ték meg az utat a refor­má­tus temp­lom­hoz, amely a 13. szá­zad végén épült, közép­ko­ri fres­kó­tö­re­dé­ke­it pedig ma is meg­cso­dál­hat­juk.

Hazajáró epizódban szerepelt: