Nagy-Phaeton vízesés

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
5/10

A hegy­ség leg­na­gyobb víz­esé­se, a közel 90 méter esé­sű Nagy-Pha­e­ton. A Boho­győ­nek is neve­zett víz­esés mere­dek lép­csői egy meg­rá­zó tra­gé­dia hely­szí­nei. Réz­táb­la örö­kí­ti meg Hol­ló­si Krisz­ti­án emlé­két, aki 2013-ban lezu­hant a Pha­e­ton mel­let­ti szik­lák­ról, s örök rab­ja lett sze­re­tett hegy­vi­lá­gá­nak.

Bizony, a tapasz­talt turis­ták­nak is figyel­ni kell min­den lépés­re a víz­esés men­ti mere­dek szik­la­fa­lon. A kitett része­ken lán­cos biz­to­sí­tás­sal ellá­tott turis­ta­út csak egy irány­ban van kije­lez­ve. A több helyütt is szik­la­má­szást igény­lő ösvény a Kereszt-hegyen vezet át.

Egy-egy szik­la kilá­tó­hely­ként is szol­gál.

Hazajáró epizódban szerepelt: