Muszka-tető és Tatrang

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
3/10

A Musz­ka-tető­ről messzi­re lát­ni a Bar­ca­ság róna­sá­gán. Egé­szen a Har­gi­ta és a Cso­mád között áttö­rő Tus­ná­di-szo­ro­sig. Nyu­gat­ra ott van a Bras­só fölöt­ti Cenk-hegy, előt­te a Keresz­tény-havas pipál a fel­hő­ben. Ezek­ben a hegyek­ben jegyez­te el magát a vadá­szat­tal a tat­ran­gi taní­tó, Kit­ten­ber­ger Kál­mán. 1902-ben innen indult első afri­kai vadász­ki­rán­du­lá­sá­ra, hogy kalan­dos éle­te során a hét­fa­lu­si taní­tó­ból a leg­na­gyobb magyar Afri­ka-kuta­tó, zoo­ló­gus, vadász­író legyen.

Kit­ten­ber­ger Károly­ról is híres Tat­rang. No meg a szép díszes evan­gé­li­kus temp­lo­má­ról, ami egy koráb­bi helyé­re épült, 1820-ban. A temp­lom mel­let­ti gyü­le­ke­ze­ti ház a közös­sé­gi prog­ra­mok mel­lett csán­gó nép­raj­zi kiál­lí­tás­nak is ott­hont nyújt.

Hazajáró epizódban szerepelt: