Lupény

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

A szén­bá­nyá­szat egy­ko­ri köz­pont­ja Lupény. Az 1900-ban épült kato­li­kus temp­lo­ma a dicső magyar múl­tat hir­de­ti. Meg kell áll­ni Krisz­tus kereszt­je előtt, és szem­be­sül­ni a fara­gott kop­ja­fa üze­ne­té­vel. Maga az anya­föld­be kapasz­ko­dó gyö­kér; ben­ne a kő, az ezer­éves határ­kő egy darab­ká­ja vár­ja, hogy egy­szer vissza­tér­jen mél­tó helyé­re…

Mert Isten háza a szór­vány­vi­dé­ken a hit mel­lett a magyar anya­nyelv és kul­tú­ra szen­té­lye is, és amíg van­nak hívek, addig él a remény. A lupé­nyi refor­má­tu­sok temp­lo­ma a helyi fele­ke­ze­tek össze­fo­gá­sá­val épült, 1913-ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: