Lakompak

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Itt van ma is, Lakom­pa­kon az Ester­há­zy­ak ost­rom­lott kas­té­lya. Mel­let­te Beth­len feje­de­lem élhar­co­sa, Tar­ródy Mátyás sír­em­lé­ke, aki a hagyo­mány sze­rint úgy halt meg az 1620-as ütkö­zet­ben, hogy lova meg­bot­lott a sánc­ban és maga alá temet­te lova­sát.

A Habs­burg ural­ko­dó ala­po­san meg­ju­tal­maz­ta Ester­há­zy Mik­lóst hűsé­gé­ért: 1628-ban ado­mány­ként frak­nói bir­to­kot és gró­fi címet is kapott.

Hazajáró epizódban szerepelt: