Korond

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

Koron­dot faze­kas­sá­ga tet­te világ­hí­rű­vé, mivel alap­anya­ga maga a föld, és Sóvi­dék egy­ben az agyag orszá­ga is. Főut­cá­ja men­tén állan­dó kira­ko­dó­vá­sár jel­zi a helyi hagyo­má­nyok és nép­mű­vé­szet tovább­élé­sét. A koron­di­ak évszá­za­dok óta fog­lal­koz­nak agyag­mű­ves­ség­gel, de hírük csak a 20. szá­zad ele­jén ter­jedt el a nagy­vi­lág­ban. A míves kerá­mi­ák mel­lett Koron­don érté­ke­sí­tik a kör­nyék fűz­fa­vessző­ből készült esz­kö­ze­it és farag­vá­nya­it is. Ma a tele­pü­lé­sen közel ötez­ren élnek faze­kas­ság­ból.

Hazajáró epizódban szerepelt: