Királyok útja

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
4/10

A Lot­ru és a Pár­ing-hegy­ség közöt­ti völgy­ben fek­szik a Lot­ru­fő-mene­dék­ház, ide­á­lis kiin­du­ló­pont a gerinc­tú­rá­hoz. Az Oltot kere­ső Lot­ru völ­gyé­ben indu­lunk fel­fe­lé. Régi kró­ni­kák sze­rint a folyó és a szom­szé­dos hegy a vidék egy­ko­ri urá­ról, Lothar teu­ton vitéz­ről kap­ta a nevét, akit II. End­re kirá­lyunk bízott meg a Vörös­to­ro­nyi-szo­ros fel­ügye­le­té­vel.

Elhagy­va a folyó völ­gyét, a Lot­ru-hegy­ség füves hegy­há­ta­i­nak búcsú­pil­lan­tá­sai kísé­re­té­ben egy­re maga­sabb­ra kapasz­ko­dunk a Transz­al­pin asz­falt­út­ján. A Kár­pá­tok leg­ma­ga­sabb átjá­ró­ja, a Kirá­lyok útja ez, amely 2000 méter fölöt­ti magas­ság­ban kel át Erdély­ből Olté­ni­á­ba. A ma már végig jár­ha­tó lát­vá­nyos autó­út a moto­ri­zált turis­ták ked­velt cél­pont­ja.

A Mun­ti­nu alat­ti hágó­ról észak­ra kitá­rul­ko­zik előt­tünk a Pár­ing szag­ga­tott para­ván­ja. Na, ez az a pont, ahon­nan már nem lehet vissza­for­dul­ni. Aki innen meg­pil­lant­ja a mar­káns kiemel­ke­dé­se­ket, a leg­kö­ze­leb­bi Mohort vagy éppen a Nagy-Sze­te­át, már nem tud ellen­áll­ni vonz­ere­jük­nek.

A főge­rinc­re még az Urd­e­le-hágó alatt kanya­ro­dik fel a Papu­sa felől érke­ző piros sáv jel­zés.

Hazajáró epizódban szerepelt: