Kézdiszentkereszt

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

„Polyán vót a régi becsü­le­tes neve neki…” Aztán lett a szent­ kereszt tisz­te­le­té­re szen­telt temp­lo­ma után Kéz­di­szent­ke­reszt. Itt is tart­ják még az ősi tör­vényt. És tar­tot­ták 1764-ben – már nem­csak becsü­let­ből, de hiva­tal­ból – is, miu­tán a szé­kely határ­őr­ség meg­ala­ku­lá­sá­val Polyán a máso­dik szé­kely gya­log­ez­red köz­pont­ja lett. A ’48-as sza­bad­ság­harc­nak vér­rel és harang­gal adóz­tak, de kivet­ték a részü­ket a világ­há­bo­rúk­ból is.

Hazajáró epizódban szerepelt: