Felsőhidegpatak

Felsőhidegpatak

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
2/10

Az Alsó- és Fel­ső­hi­deg­pa­tak­ból álló gyö­nyö­rű, hegy­vi­dé­ki fek­vé­sű tele­pü­lést a 16. szá­zad­ban a Lip­csei és Dol­hai csa­lá­dok ala­pí­tot­ták és tele­pí­tet­ték be boj­kó ruszi­nok­kal.

Fel­ső­hi­deg­pa­tak egy a ruszi­nok­ra jel­lem­ző, remek­be sza­bott szak­rá­lis épü­let­tel is büsz­kél­ked­het: a görög kato­li­kus fatemp­lo­mot 1804-ben épí­tet­ték, Szent Mik­lós tisz­te­le­té­re. Szo­mo­rú, hogy a moder­niz­mus elő­fu­tá­ra itt bádog for­má­já­ban jelent meg, amely­nek taka­rá­sá­ból alig lát­szik ki az egy­ko­ri népi mes­ter­mun­ka.

A tele­pü­lés érde­kes­sé­ge, hogy egy­kor leg­alább hat­van ruszin csa­lád visel­te a Rákó­czi csa­lád­ne­vet, amely az ősi Rákó­czi-kul­tusz­ra emlé­kez­tet.

Érde­kes­ség, hogy a ruszi­nok nem­zet­hű­sé­gé­ről tanús­ko­dik az is, hogy az első világ­há­bo­rú ide­jén az orosz betö­rés után a falu­ban rekedt magyar hon­vé­dek­nek mene­dé­ket és élel­met nyúj­tot­tak, saját éle­tü­ket is koc­káz­tat­va.

Hazajáró epizódban szerepelt: