Fernezelyi-tó és a Forrásliget

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
4/10

A For­rás­li­get a har­min­cas évek dere­kán vált a Rozsály turisz­ti­kai köz­pont­já­vá, ami­kor az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let egy szép mene­dék­há­zat épí­tett ide, majd helyi síver­se­nyek­nek adott ott­hont. Innen a Fer­ne­zely­zi-patak völ­gyé­ben foly­ta­tó­dik az út Nagy­bá­nya felé. A pata­kot Fel­ső-és Alsó­fer­ne­zely között 1965-ben fel­duz­zasz­tot­ták, kiala­kít­va a mes­ter­sé­ges Fer­ne­ze­lyi-tavat.

Hazajáró epizódban szerepelt: