Deság

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
4/10

A szór­vány­te­le­pü­lés a Har­gi­ta fenn­sík­ján, a Nagy-Kükül­lő völ­gye felett, csak­nem 1000 méte­res magas­ság­ban fek­szik. A Zete­la­ka kör­nyé­ki tanya­vi­lá­got, így Des­ágot is a túl­né­pe­se­dett fal­vak­ból a távo­labb eső hegy­vi­dé­kek­re fel­köl­tö­zők ala­kí­tot­ták ki; miu­tán a szű­kü­lő élet­tér szük­sé­ges­sé tet­te, hogy műve­lés alá fog­ják az addig ter­mé­ket­len terü­le­te­ket is. Így vál­tak a ter­mé­sze­tes lege­lők szán­tók­ká, s a kez­det­ben alkal­mi szál­lás­he­lyek vég­le­ges lak­he­lyek­ké.

Hazajáró epizódban szerepelt: