Delibláti-homokpuszta

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

A Ver­se­ci-hegy­ség­től dél­nyu­gat­ra elte­rü­lő hát­sá­got soká­ig „euró­pai Sza­ha­rá­nak” is nevez­ték. Pedig a Delib­lá­ti-homok­pusz­ta az öreg kon­ti­nens leg­na­gyobb homok­si­va­ta­ga­ként volt ismert. Ma már a pusz­ta nagy részét begye­pe­se­dett lege­lők és erdős terü­le­tek borít­ják, mivel a 19. szá­za­di erdő­te­le­pí­té­sek­kel meg­álljt paran­csol­tak az addig sza­ba­don fut­ká­ro­zó és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ket veszé­lyez­te­tő homok­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: