Cuyahoga-völgy Nemzeti Park

Uticélok / USA
Nehézségi szint:
2/10

Úgy tűnik, Cleve­land tény­leg kime­rít­he­tet­len magyar vonat­ko­zá­sok­ban. A Magyar Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban szé­kely kapu fogad és egy szív­be mar­ko­ló vers, ami sze­rint „e kis magyar vár ide­gen lel­kek között egy kis darab hazát jelent a messze ide­gen­ben bolyon­gó magya­rok­nak.”

Itt folyik vad­re­gé­nyes völ­gyé­ben a Cuya­ho­ga folyó, amely­nek fel­ső része már a Cuya­ho­ga-völgy Nem­ze­ti Park része. Ohio egyet­len nem­ze­ti park­ja a nagy­já­ból ötszáz kilo­mé­ter hosszú Erie-csa­tor­ná­nak állít emlé­ket, ami a Nagy-tava­kat az Atlan­ti-óce­án­nal össze­kö­tő csa­tor­na­há­ló­zat része.

Szép tan­ös­vény vezet a völgy szik­lái men­tén a Bran­dy­wi­ne fátyol víz­esés­hez.

Van itt egy másik víz­esés is, a Blue Hen. Ennek az a külön­le­ges­sé­ge, hogy elmé­let­ben szá­raz bőr­rel meg lehet úsz­ni a mögé bújást.

Hazajáró epizódban szerepelt: