Csobot-hegy és a kápolnák

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A piros kereszt jel­zés vezet a Cso­bot-tető­re. A fel­újí­tott kereszt­utat végig jár­va elérük a kápol­nák­hoz, melyek nem vélet­le­nül épül­tek ide, mivel a csúcs ősma­gyar szak­rá­lis hely. A kápol­nák a római és az örmény kato­li­ku­sok együtt­élé­sé­nek szim­bó­lu­ma. A Szent Anna kápol­na Árpád-kori ala­po­kon nyug­szik, a 17. szá­zad­ban a kör­nyé­ken pusz­tí­tó pes­tis­jár­vány túl­élői épí­tet­ték hálá­ból.

Hazajáró epizódban szerepelt: