Csiszárfürdő

Csiszárfürdő

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

„Ezen for­rá­sok min­de­ni­ke egy-egy kin­cse az egész­ség­nek, egy-egy áldá­sos ado­má­nya a jóté­kony ter­mé­szet­nek, de azok isme­ret­le­nül s kevés­sé hasz­no­sít­va foly­nak itten el. Én azok­nál átutaz­va csak fel­em­lí­tem azért, hogy a szak­ér­tők figyel­mét és a jövő gon­dos­ko­dá­sát azok­ra föl­hív­jam, mert hin­nünk kell, hogy e szép haza nem lesz min­dig oly isme­ret­le­nül elha­gya­tott.” (Orbán Balázs: A Szé­kely­föld leírá­sa)

1895-ben, a Cso­ma-hegy lábá­nál for­rá­sok­kal és 7 kiépí­tett für­dő­me­den­cé­vel meg­ala­kult Csi­szár-für­dő, mely az ala­pí­tó, Csi­szár Dénes után kap­ta a nevét. Az egy­ko­ri szesz­gyá­ros egy vadá­szat után egy­ma­ga kutat­ta fel az itte­ni bor­víz­for­rá­so­kat, és végül tizen­hat gyógy­for­rást talált. A fage­ren­dá­val bélelt meden­cék mind­egyi­két más és más össze­té­te­lű bor­víz­for­rá­sok táp­lál­ják. Még a kom­mu­niz­mus alatt is virág­zó für­dő­köz­pont a ’90-es évek ele­jén szűnt meg. Szo­mo­rú lát­vány volt az egy­kor gyó­gyul­ni vágyók­kal és önfe­ledt für­dő­zők­kel teli, kor­ha­dó meden­cék lát­vá­nya, köz­tük a Cso­ko­lá­dé-für­dőé… Ám úgy tűnik a leszár­ma­zot­tak meg­hall­gat­ták Orbán Balázs inté­sét! A Tai­er­ling fivé­rek, Johann és Péter-Ferenc — bár nevük német, mind­ket­ten magyar érzel­mű­ek — nagy tisz­te­let­tel őrzik ükap­juk, Csi­szár Dénes, és ükany­juk, Csi­szár Dénes­né Török Róza emlé­két. A 2010-es évek­ben úgy dön­töt­tek, nem enge­dik tovább pusz­tul­ni a Csi­szár­für­dőt, azóta pedig kalá­ka­moz­ga­lom kere­té­ben újul­tak meg a meden­cék. A für­dő el van lát­va meleg vizes dézsák­kal, sza­u­nák­kal, ned­ves és szá­raz mofet­ták­kal, vil­lany­pász­tor­ral kör­be­vé­ve a ven­dé­gek biz­ton­sá­ga érde­ké­ben.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a Cso­ko­lá­dé-für­dő.
Magas­ság: 900 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés Bál­vá­nyos­für­dő felől.

Hazajáró epizódban szerepelt: