Csíkszépvíz

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

A legen­da sze­rint Szent Lász­ló itt jár­tá­ban egy for­rás­ból itat­ta lovát, mond­ván: “igyál lovam, mert ez szép víz”. Itt ala­kult ki a nagy múl­tú köz­ség­köz­pont, Szép­víz.

1669-ben I. Apa­fi Mihály feje­de­lem enged­te be a Mol­do­vá­ból mene­kü­lő örmé­nye­ket, akik alig 200 év alatt váro­si­as tele­pü­lés­sé, a Csí­ki-meden­ce leg­je­len­tő­sebb vásá­ros helyé­vé fej­lesz­tet­ték Szép­vi­zet. Az örmé­nyek kato­li­kus temp­lo­ma 1763-ban épült.

Szép­ví­zen van a megye máso­dik leg­ré­gibb szé­kely­ka­pu­ja is. Mel­let­te a fa harang­to­rony az új temp­lom fel­épü­lé­se előtt arra szol­gált, hogy a szent­mik­ló­si anya­egy­ház­ba szent­mi­sé­re szó­lít­sa a híve­ket.

Aztán Szép­víz önál­ló egy­ház­köz­ség lett és 1890-ben vég­re fel­épült saját temp­lo­muk is, Szent Lász­ló tisz­te­le­té­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: