Beregvár

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

A Schön­born-csa­lád­nak úgy tűnik olyan jól jöve­del­me­zett a szent­mik­ló­si vár­kas­tély, hogy 1890-ben egy vadász­kas­télyt is épí­tet­tek a köze­li Tar hegy­ol­dal­ban. Az évszá­za­dos fák között meg­bú­jó cso­dá­la­tos Bereg­vár vadász­kas­té­lyát az aszt­ro­nó­mia jegyé­ben ter­vez­ték: 365 abla­ka, 52 helyi­sé­ge, 12 bejá­ra­ta és 4 tor­nya van. Utol­só bir­to­ko­sa, Schön­born Károly még itt szü­le­tett, és 1942-ig itt is élt, míg a hábo­rús évek­ben a néme­tek kór­ház­zá, a szov­je­tek sza­na­tó­ri­um­má ala­kí­tot­ták.

A kas­télyt hatal­mas angol­park öve­zi, ben­ne a mes­ter­sé­ges tavacs­ká­val, mely­nek kon­túr­ja az Oszt­rák-Magyar Monar­chia terü­le­tét raj­zol­ja ki.

Hazajáró epizódban szerepelt: