Bécsújhely

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
1/10

V. Bab­en­berg Lipót ala­pí­tot­ta 1194-ben Bécs védel­mé­re. Az egy­ko­ri ural­ko­dói vár, a Bab­en­berg kas­tély közel 300 éve a Mária Teré­zia Kato­nai Aka­dé­mi­á­nak ad ott­hont. A váro­si rang­ra emel­ke­dett tele­pü­lés az 1400-as évek­ben, III. Fri­gyes ide­jén élte virág­ko­rát, ami­kor soká­ig a csá­szár rezi­den­ci­á­ja volt. Hiá­ba az erős város­fa­lak, 1487-ben Hunya­di Mátyás király elfog­lal­ta és meg is tar­tot­ta két éven át a várost. A legen­da sze­rint ekkor aján­dé­koz­ta Bécs­új­hely pol­gá­ra­i­nak a kirá­lyi jel­vé­nyek­kel díszí­tett Cor­vin-kupát.

Az egy­ko­ri góti­kus szé­kes­egy­ház, a mai főplé­bá­nia-temp­lom büsz­kén tekint az égre, de min­ket még­is arra az 1671-es sötét esz­ten­dő­re emlé­kez­tet, ami­kor az itte­ni fegy­ver­tár­ban fejez­ték le Zrí­nyi Pétert és Frange­pán Feren­cet. A temp­lom falán, a Meny­asszo­nyok kapu­ja mel­lett egy sír­kő emlé­kez­tet a vér­ál­do­zat­ra.

És azt se feled­jük, Bécs­új­hely utcá­it kop­tat­va, hogy 1701-ben II. Rákó­czi Feren­cet ide hur­col­ták, ráadá­sul ugyan­ab­ba a bör­tön­be, mely­ből 30 évvel azelőtt nagy­ap­ja, Zrí­nyi Péter a vér­pad­ra került. Rákó­czi a bör­tön­ből Gottfried Leh­mann csá­szá­ri kapi­tány segít­sé­gé­vel meg­szö­kött és meg sem áll Len­gyel­or­szá­gig, ahon­nan más­fél év múl­va egy had­csa­pat élén vonult be hazá­já­ba. Segí­tő­jét, Leh­mann kapi­tányt bosszú­ból a csá­szá­ri­ak fel­né­gyel­ték.

Hazajáró epizódban szerepelt: