Apor-bástya

Apor-bástya

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

„A telep­nek séta­út­jai fel­ve­zet­nek a hegy­ol­da­lon a feny­ve­sek közt a hegyek orma­i­ra. A leg­töb­ben azt az utat jár­ják, mely a für­dő fölött kiemel­ke­dő Apor-bás­tyá­ra vezet. Egy fes­tői for­má­jú magas szik­la-szál ez; a tete­jé­re épí­tett csi­nos szét­né­ző torony­ból szép kilá­tás nyí­lik a szem­ben fek­vő Sólyom­kő­re, a für­dő­re, az Olt völ­gyé­re és a szom­széd hegyek­re.” (Han­kó Vil­mos: Szé­kely­föld)

Tus­nád­für­dő első jel­zett turis­ta­út­ja az Apor-bás­tyá­hoz veze­tett, ahol 1883 óta vár­ja a turis­tá­kat a kilá­tó. 2017-ben fel­újí­tot­ták a bás­tyát, amely­nek föld­szint­jén egy kiál­lí­tó­hely­sé­get ala­kí­tot­tak ki, ahol a bás­tya és a város múlt­já­ról van­nak fény­ké­pek kiál­lít­va. A 701 méter maga­san fek­vő bás­tyá­hoz kb. 20–25 perc alatt érünk fel Tus­nád­für­dő­ről, a fel­ső sétá­nyon talál­ha­tó Apor-for­rás­tól. Innen egy kör­tú­ra kere­té­ben vissza­tér­he­tünk Tus­nád­für­dő­re, de akár meg­mász­hat­juk a Nagy-Cso­má­dot is.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a bás­tya.
Magas­ság: 701 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: az Apor-for­rás­tól a piros kör jel­zé­sen (1 km; 25 perc; 93 méter szint­emel­ke­dés).

 

Hazajáró epizódban szerepelt: