Alsócsernáton

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

Itt szü­le­tett 1712-ben az első magyar iro­da­lom­tör­té­nész, Bod Péter refor­má­tus lel­kész, a Magyar Athe­nas szer­ző­je.

Kiállt török ost­ro­mo­kat, vil­lám­csa­pást, föld­ren­gést, és Isten kegyel­mé­ből meg­ma­radt Alsó­cser­ná­ton román kori erő­dí­tett refor­má­tus vár­temp­lo­ma is.

A Damo­kos-kúri­át is halál­ra szán­ta a kom­mu­niz­mus. Az 1950-es évek­ben elha­nya­gol­va, gaz­dát­la­nul élte vég­nap­ja­it. Ám a falansz­te­ri idők­ben, 1973-ban a Gond­vi­se­lés új gaz­dát kül­dött. A hely­tör­té­nész, idő­sebb Hasz­mann Pál lázas mun­ká­val ide gyűj­töt­te össze a kör­nyék kal­ló­dó tár­gyi és szel­le­mi örök­sé­ge­it. Hiva­tá­sát fia­ik és csa­lád­tag­ja­ik viszik tovább. Az ala­pí­tó­já­ról elne­ve­zett táj­mú­ze­um több mint holt tár­gyak gyűj­te­mé­nye. Olyan élő és orga­ni­kus szel­le­mi ments­vár, ahol min­den kal­ló­dó ember ott­hon­ra talál, és új erőt nyer a küz­de­lem­hez. Erről is gon­dos­ko­dik a múze­um veze­tő­je, Hasz­mann Pál.

Hazajáró epizódban szerepelt: