Ajnád

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Cso­dás hava­si kör­nye­zet­ben, a Kőd vonu­lat és a Csí­ki-hava­sok gerin­cei között lefo­lyó Rákos-patak szű­kü­lő völ­gyé­ben nyú­lik el Ajnád. A kál­vá­ria domb­ról cso­dás a kilá­tás a Lóvész-tető­re, a Pogány-havas­ra és a töb­bi csí­ki csúcs­ra. Nyu­gat­ra a távol­ban a Har­gi­ta is meg­mu­tat­ja magát. A dom­bon két fake­reszt áll a máso­dik világ­há­bo­rú­ban a hazá­ért itt elesett hős magyar hon­vé­dek emlék­re.

A tatár­be­tö­rés után a köz­ség­ben hét öreg­em­ber maradt élet­ben, nagy pusz­tí­tást vég­zett a feke­te halál, a pes­tis is. Aztán a II. világ­há­bo­rú­ban az orosz táma­dók­kal szem­be­ni heves hon­vé­dő har­cok szín­te­re lett a falu. De az élet min­dig legyőz­te a halált.

Ajnád népe híven őrzi Szent Ist­ván király örök­sé­gét. Tisz­te­le­té­re a Ber­náld csa­lád épí­tett kápol­nát 1514-ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: