Cserna-folyó

Vad sod­rá­sú folyó, éles kanya­ru­la­tok­kal, hatal­mas szik­lák­kal, zuha­ta­gok­kal. A Cser­na a Kár­pá­tok egyik leg­jobb vad­ví­zi túra tere­pe.

Girda patak völgye

A Pádis déli részén ren­ge­teg ter­mé­sze­ti cso­dá­val talál­koz­ha­tunk. A Szá­ra­zőr-völgy­ben talál­ha­tó a Koj­ba víz­ke­let, ami a Nagy-Koj­ba bar­lang­ban bújik vissza a fel­szín alá.

A völgy­ben kanyar­gó Gir­da-patak vize olyan tisz­ta, hogy nyu­god­tan olt­hat­juk belő­le szom­jun­kat.

A kék pont jel­zé­sen halad­va egy újabb mesés karszt­je­len­ség­hez érünk: a Tőz-víz­ke­let­hez. Itt tör elő a Nagy-Koj­ba bar­lang­ban elnye­lő­dő víz.

Garcsin-völgy

A Gar­csin völ­gye egyi­ke a leg­szebb hava­si szo­ro­sa­ink­nak, egy­ko­ri határ­át­ke­lő. A Gar­csin meze­jén az újon­nan épült Pün­kös­di rózsa turis­ta­ház vár­ja a turis­tá­kat. A mene­dék­ház télen-nyá­ron nyit­va áll a meg­fá­radt ván­do­rok előtt, iga­zi erdei spe­ci­a­li­tá­sok­kal.

Úz völgye

A Rugát tető­nél ere­dő és Dor­mán­fal­vá­nál a Tat­ros­ba ömlő Úz völ­gye a Csí­ki-hava­sok egyik leg­szebb táj­egy­sé­ge. Neve ősi lovas­no­mád roko­na­ink­ra, az uzok­ra utal. Itt talál­ha­tó Úzvöl­gye-telep. A dua­liz­mus­ban még virág­zó határ­men­ti erdő­ki­ter­me­lő köz­pont mind­két világ­há­bo­rú­ban véres har­cok szín­he­lye volt. A régi határ­őr­ka­szár­nyák mel­let­ti hadi­te­me­tő való­sá­gos nem­ze­ti zarán­dok­hellyé kezd vál­ni. Évről-évre egy­re töb­ben jön­nek el az Úz völ­gyé­be, hogy meg­em­lé­kez­ze­nek azok­ról, akik a román és az orosz betö­ré­sek­kor nem a könnyeb­bik utat válasz­tot­ták, hanem őse­ik­hez mél­tón, éle­tü­ket és vérü­ket adták a hazá­ért.

Vrátna-völgy

A leg­meg­ka­póbb kapu, amin belép­ve a vadon­ba még a jelent is élvez­he­ti az erre járó ván­dor, maga a Vrát­na-völ­gye.

Kvacsáni-völgy

Nagy­bo­ro­ve falu alatt kez­dő­dik a mész­kő­be és dolo­mit­ba vájt karszt szur­dok, a Kva­csá­ni-völgy. A szur­dok­ban a Kva­csá­ni-patak folyik víz­esé­sek­kel tűz­del­ve. A zuha­ta­gok közül a leg­is­mer­tebb a Ráz­tocz­ky-víz­esés. A völgy másik érde­kes­sé­ge a fából épült vízi­ma­lom, ami ma már csak turis­ta­lát­vá­nyos­ság­ként szol­gál. A völgy egy­ben a Kócs-havas kele­ti hatá­ra is.

Prószéki-völgy

A Pró­szé­ki patak néhol 600 méter mély, 4 km hosszú és alig pár méter szé­les kanyon­sze­rű szur­do­kot vájt magá­nak a Kócs olda­lá­ba, külön­le­ges szik­la­alak­za­to­kat alkot­va a puha mész­kő­be. A völ­gyet egy tan­ös­vé­nyen keresz­tül ismer­he­tik meg köze­lebb­ről a turis­ták. A karszt­völgy néhol nehéz tere­pű túra­út­vo­na­lá­nak bejá­rá­sát — ahol szük­sé­ges — acél lét­rák, fahi­dak és lán­cok segí­tik. A kris­tály­tisz­ta Pró­szé­ki-patak a Pol­ho­ra tisz­tás után eltű­nik a szik­lák alatt és búvó­pa­tak­ként foly­tat­ja útját a Vág felé. Innen követ­ke­zik a szur­dok leg­lát­vá­nyo­sabb sza­ka­sza, a mere­dek szik­la­fa­lak­kal ren­del­ke­ző, vad­re­gé­nyes Alsó- és Fel­ső-Őr-kanyon.

Imrikfalva

Imrikfalva

A Sze­pes­ség és Gömör­or­szág kul­tu­rá­lis érté­ke­it fel­fű­ző Góti­kus autó­út­ról szép kilá­tás nyí­lik a kiszé­le­se­dő Göl­nic­re, amely­nek men­tén fek­szik a karszt­vi­dék leg­na­gyobb tava, a folyó 1954-es fel­duz­zasz­tá­sá­val kelet­ke­zett Imrik­fal­vi-táro­zó. A nyá­ron für­dő­zők­től és a vízis­por­tok sze­rel­me­se­i­től, télen síe­lők­től han­gos Imrik­fal­va (Dedin­ky) a Káposz­ta­fal­vi-karszt déli részé­nek turisz­ti­kai bázi­sa pan­zi­ók­kal, étter­mek­kel. Innen indul­ha­tunk a rövid, de kalan­dos Zej­már-sza­ka­dék bejá­rá­sá­ra.

Dunajec-áttörés

Dunajec-áttörés

A Dunaj­ec lenyű­gö­ző, roman­ti­kus búcsú­ját hazánk­tól Vörös­ko­los­tor­tól a leg­nagy­sze­rűbb a hagyo­má­nyok­hoz hűen tutaj­jal végig­jár­ni. A csak­nem 10 km-es sza­ka­szon a tuta­jo­zás eme nagy ügyes­sé­get és fizi­kai erőt is igény­lő mes­ter­sé­gét a gorá­lok űzik már évszá­za­dok óta. Koráb­ban még fát szál­lí­tot­tak ladik­ja­i­kon, azóta a kes­keny, kivájt fatör­zsek­ből össze­ál­lí­tott legen­dás vízi jár­mű­vek már csak a turis­tá­kat szol­gál­ják. A Kár­pá­tok tát­rai és besz­ki­de­ki vidé­kén élő len­gyel szár­ma­zá­sú gorá­lok ma is őrzik népi hagyo­má­nya­i­kat, ami jel­leg­ze­tes, míves nép­vi­se­le­tük­ben is meg­tes­te­sül. Úgy vall­ják, nagy­já­ból két­száz­ez­ren lehet­nek. Egy külö­nös, len­gyel-tót átme­ne­ti dia­lek­tust beszél­nek.

Ott­ho­no­san mozog a tutaj a sebes Dunaj­ecen, ami­ről érde­mes néhány szót ejte­nünk, mert nem akár­mi­lyen folyó­ja hazánk­nak. Egy­részt a víz­rajz tudo­rai úgy tart­ják szá­mon, mint — a Pop­rá­don kívül — hazánk egyet­len folyó­ját, mely nem a Dunán keresz­tül a Feke­te-ten­ger­be ömlik, hanem inkább a len­gyel Visz­tu­lát választ­ja és azzal érke­zik meg a Bal­ti-ten­ger­be. Közép Euró­pa leg­tisz­tább folyó­ja igen sok­fé­le hal­faj­nak nyújt élet­te­ret.

Csak kap­kod­juk a fejün­ket, erre­fe­lé ugyan­is min­den szik­lá­nak nevet adtak a gorá­lok. Itt van töb­bek között az öngyil­ko­sok szik­lá­ja, az anyós szá­ja és a hét kővé vált szer­ze­tes szik­lá­ja is, akik a legen­da sze­rint Isten által til­tott növé­nye­ket tép­tek a kolos­tor részé­re.

Tér­kép­ről, fan­tá­zi­ánk­kal és tuta­jo­sa­ink segít­sé­gé­vel pró­bál­juk beazo­no­sí­ta­ni a kanyar­ról-kanyar­ra fel­tű­nő szik­la­for­má­kat. A szur­dok leg­szű­kebb részen alig 12 méter szé­les a folyó. Ezt a sza­kaszt Rab­ló­ug­rás­nak neve­zik. A legen­da sze­rint ugyan­is a hír­hedt rab­ló­ve­zér, Jáno­sik itt tet­te pró­bá­ra a ban­dá­já­ba jelent­ke­ző­ket: aki­nek sike­rült átug­ra­nia a folyót, azt fel­vet­te sora­i­ba. Vízi uta­zá­sunk végé­hez köze­led­ve, a szűk­re sza­bott szur­dok utol­só kanyar­ja­i­ban a len­gyel olda­lon meg­pil­lant­juk a Pie­ni­nek any­já­nak is neve­zett Sólyom­kő szik­lá­ját. Az össze­té­veszt­he­tet­len szik­la­bérc falai füg­gő­le­ge­sen sza­kad­nak le a Dunaj­ec­be. Az Erdős-patak tor­ko­la­tá­hoz érve a Dunaj­ec elkö­szön a Fel­vi­dék­től és lom­hán Len­gyel­hon felé veszi az irányt. Az egy órás tuta­jút mel­lett a par­ton futó egy­ko­ri keres­ke­del­mi útvo­na­lon is végig­sé­tál­ha­tunk vagy bica­joz­ha­tunk a Dunaj­ecet kísér­ve.

Tuta­jo­zás és raft­ing ügyé­ben a Dunaj­eci Tuta­jo­sok Egye­sü­le­tét kell keres­ni. Haza­já­ró Egy­let tagok­nak a tuta­jo­zást díj­men­te­sen leszer­vez­zük! Ez ügy­ben hívd Jakab Sán­dort: 00421/908433762.