Kelemen-havasok 2. — Fent a gerinceken
Hazajáró műsorok

Kelemen-havasok 2. — Fent a gerinceken

9. rész
"Ma már csak fent a gerinceken, a forrásvidékek táján áll még a rend. Oda húzódtak föl a szarvasok is, és az a néhány megmaradt medve. Ősszel a nagy bikák hangja a ködön át lehallatszik a völgyig. A gőzfűrészek robotoló emberei fölfigyelnek reá, maszatos kezüket végighúzzák sápadt homlokukon, s úgy érzik, mintha emlékeznének valamire.”
Wass Albert: A funtineli boszorkány (1959)

Meg­hall­gat­juk Wass Albert intel­mét és fel­ke­re­ke­dünk, hogy miu­tán meg­is­mer­ked­tünk a Maros-völ­gye szép­sé­ge­i­vel, az Erdé­lyi Heli­kon ’vécsi író-óri­á­sa­i­nak vilá­gá­val, a Sza­lárd misz­ti­kus völ­gyé­vel és az arany­szín­ben tün­dök­lő regé­nyes Fun­tin­el­lel, fel­jebb merész­ked­jünk a Kele­men-hava­sok hátá­ra. Annak a „régi rend­nek” a nyo­má­ba indu­lunk, ami áthal­lat­szik a leg­sű­rűbb ködön is, és ami a ter­mé­szet örök égi tör­vé­nyé­re emlé­kez­te­ti a Haza­já­rót: az öröm a szen­ve­dés ellen­pont­ja nél­kül nem öröm iga­zán, mert csak a szen­ve­dés és a meg­pró­bál­ta­tás nyo­mán erő­sö­dik a lélek, és tisz­tul az éles­lá­tás.

Látnivalók / Székelyföld / Marosszék

Déd­a­biszt­rá­ról a Biszt­ra, majd az Utas-patak völ­gye­in keresz­tül érhe­tő el a Kele­men-hava­sok jel­leg­ze­tes pla­tós csú­csa, az Isten­szé­ke. A hatal­mas ande­zit szik­lák­kal sze­gé­lye­zett csúcs a Biszt­ra és a Galo­nya völ­gye fölé maga­so­dik, ragyo­gó kilá­tást nyújt a Maros-völ­gyé­re és a Gör­gé­nyi-hava­sok­ra.

Bővebben...

A Kele­men-hava­sok köz­pon­ti részé­ben, a Lom­ás-patak hosszú völ­gyén keresz­tül köze­lít­he­tő meg a Büdös-patak fejé­ben elte­rü­lő Bán­ffy-ten­ger­szem. A másik nevén Jézer-tó a Rekettyés tető alat­ti vul­ka­ni­kus kőzet üre­gé­ben talált magá­nak fek­vő­he­lyet. A Boró­kás övez­te tavacs­ka az egyet­len ten­ger­szem Erdély vul­ká­ni hegy­lán­cá­ban. A tó fölöt­ti Rekettyés tető olda­lá­ban egy mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más talál­ha­tó.

Bővebben...

A Kele­men-hava­sok hatal­mas vul­ká­ni krá­te­ré­nek pere­mén veze­tő piros jel­zé­sen, a Negoj-nyer­gen keresz­tül érhe­tő el az egy­ko­ri ezer­éves határ magyar olda­lán maga­so­dó Magyar-Negoj csúcs. A II. világ­há­bo­rú egyik magyar véd­vo­na­lát alko­tó egy­ko­ri lövész­ár­kok men­tén tovább halad­va mász­ha­tunk fel a krá­ter pere­mé­nek leg­ma­ga­sabb csú­csá­ra, a Nagy-Köves­re. 1940-ben, Észak-Erdély vissza­tér­te­kor a csú­csot Tele­ki Pál minisz­ter­el­nök­ről nevez­ték el. Tisz­ta idő­ben innen a Mára­ma­ro­si­tól a Foga­ra­si-hava­so­kig belát­ni a Kár­pá­tok bér­ce­it. Innen lát­ha­tó a Román-Negoj legya­lult csú­csa is, ame­lyen a kom­mu­nis­ta idők­ben kén­bá­nyát nyi­tot­tak. A főge­rinc­cel pár­hu­za­mo­san végig húzó­dó Mária Teré­zia-útja Magyar­or­szág és Mold­va határ­őr­út­já­nak épült 1762-ben. A köz­pon­ti főge­rinc utol­só csú­csát a Rusz­ka-havas külön­le­ges szik­la­alak­za­tai jelö­lik.

Bővebben...