Bánffy-tengerszem (Jézer-tó)

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
3/10

A Kele­men-hava­sok köz­pon­ti részé­ben, a Lom­ás-patak hosszú völ­gyén keresz­tül köze­lít­he­tő meg a Büdös-patak fejé­ben elte­rü­lő Bán­ffy-ten­ger­szem. A másik nevén Jézer-tó a Rekettyés tető alat­ti vul­ka­ni­kus kőzet üre­gé­ben talált magá­nak fek­vő­he­lyet. A Boró­kás övez­te tavacs­ka az egyet­len ten­ger­szem Erdély vul­ká­ni hegy­lán­cá­ban. A tó fölöt­ti Rekettyés tető olda­lá­ban egy mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más talál­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: