Beregi-Tiszahát — A kuruc szabadságharc bölcsője
Hazajáró műsorok

Beregi-Tiszahát — A kuruc szabadságharc bölcsője

148. rész
"Midőn Mi, Isten csodálatos munkájából ez hajdani dicsőséges magyar nemzet porig letapodtatott szabadságának árva ügyét karjainkra felvállalánk, tarpai jobbágyaink és lakosok elsők valának, akik mellettünk és édes hazájok mellett fegyvert kötvén, s életüket felszentelvén, minden veszedelmekre jó szívvel mellénk adták önön magukat."
Thaly Kálmán: Rákóczi Ferenc adománylevele (1708)

A Kár­pá­tok alja és a nagy magyar Alföld mezs­gyé­jén, a Szat­már-Bere­gi-síkon, a Tisza jobb part­ján egy föld­raj­zi, tör­té­nel­mi és nép­raj­zi érté­kek­ben dús­ká­ló föld­da­rab nyúj­tó­zik. A hon­fog­la­ló magya­rok még mocsa­rak­kal, lápok­kal, élő és holt víz­fo­lyá­sok­kal átszőtt erdő­ket talál­tak itt. Aztán, ahogy embe­ri éle­tet lehel­tek a táj­ba, az erdők meg­gyé­rül­tek, a folyó­kat meg­re­gu­láz­ták és kiala­kult a Bere­gi-Tisza­hát­nak ez a fás lege­lők, kiter­jedt füves pusz­ták és vizes élő­hely-marad­vá­nyok tar­kí­tot­ta kör­nye­ze­te. Lakott vidé­ke­in az évez­re­des magyar múlt gaz­dag örök­sé­ge köszön vissza a Haza­já­ró­ra. A régi Bereg vár­me­gye fel­be­csül­he­tet­len kin­csei az Árpád-kori temp­lo­mok, a harang­lá­bak, a kúri­ák, a meg­örö­költ tör­té­ne­ti emlé­kek, és az ezek­re épü­lő nép­ha­gyo­mány, melye­ket félt­ve őriz Bereg népe, tovább éltet­ve a kuruc örök­sé­get.

Látnivalók / Kárpátalja / Bereg

Táko­son van mire büsz­ké­nek len­ni, hisz a bere­gi kereszt­sze­mes hím­zés iga­zi világ­szám, ami­nek messze föld­ről cso­dá­já­ra jár­nak. A Táj­ház­ban nem­csak kiál­lí­tás kere­té­ben, de mun­ka köz­ben is meg­is­mer­ked­he­tünk az ügyes kezű asszo­nyok alko­tá­sa­i­val.

A táko­si nép­lé­lek magas művé­szi érzé­két hir­de­ti a mezít­lá­bas Notre-Dame is. Úgy áll itt, fator­nyá­val, zsin­dely­te­te­jé­vel, patics­fa­lá­val, dön­gölt föld­jé­vel, mint­ha bele­me­re­ve­dett vol­na az évszá­za­dok­ba. Ahogy mond­ják: “a nép emel­te magá­nak fából és sár­ból.” Azok­ban az 1700-as évek­ben, ami­kor Mária Teré­zia ren­del­ke­zé­sei nem enged­ték a refor­má­tu­sok­nak a kő vagy tég­la hasz­ná­la­tát.

A Baráth Ven­dég­ház­ban szál­lá­sa és házi­as ízek­kel vár­ják a ven­dé­ge­ket.

Bővebben...

Az elha­ló „feke­te-víz,” azaz Csa­ro­da patak mel­lett egy újabb épí­tett örök­ség, a 13. szá­za­di, román stí­lus­je­gye­ket őrző refor­má­tus­sá lett temp­lom maga­so­dik. A falu ala­pí­tó­ja, a Káta nem­be­li Csar­na­vo­dai csa­lád mél­tó keresz­tény emlé­ket hagyott az utó­kor­ra.

Oda­bent egé­szen kivé­te­les fal­fest­mé­nyek köszön­nek ránk. Az ősi fala­kon szen­tek moso­lyog­nak, halá­los nyu­ga­lom­mal hir­det­ve az örök­ké­va­ló­ság öröm­hí­rét.

A szen­tély falá­nak fres­kói hét évszá­za­dos múlt­tal a hátuk mögött üze­nik mél­tó­ság­gal: ne fél­je­tek, a világ felett őrkö­dik a rend.

A refor­má­ció után, a 17. szá­zad­ban az új vako­lat­ra élet­fás, növény­in­dás, virág­dí­szes min­tá­kat fes­tet­tek, ezek is újra régi fényük­ben tün­dö­köl­nek a szen­tély és a hajó fel­ső részé­ben.

Bővebben...

Márok­pa­pi is góti­kus, 13. szá­za­di fes­tett refor­má­tus temp­lom­mal és fa harang­tor­nyá­val büsz­kél­ked­het.

A Mil­len­ni­um emlék­mű­vén hagyo­má­nyos bere­gi motí­vu­mok­kal fara­gott kop­ja­fák hir­de­tik az ezer­éves haza dicső­sé­gét.

Bővebben...

A hegy vul­ka­ni­kus ere­de­tű kövét, a daci­tot az 1860-as évek­től bányász­ták. A fel­ha­gyott kőfül­ké­ket ma már gyur­gya­la­gok vet­ték bir­to­kuk­ba. A Sző­lő-hegy tete­jé­ről terep­asz­tal­ként nyúj­tó­zik előt­tünk Bereg­vi­dék

A hegy déli lej­tő­jét vas­tag lösz­ré­teg borít­ja, melyen évszá­za­dok óta kivá­ló sző­lőt művel­nek.

Bővebben...

A Tisza­hát módos mező­vá­ro­sá­ban szü­le­tett a bere­gi kuruc­fel­ke­lők vezé­re, Esze Tamás, aki 1703 tava­szán, a len­gyel föl­dön buj­do­só Rákó­czi Feren­cet meg­nyer­te a fel­ke­lés vezé­ré­nek. A feje­de­lem tobor­zó­zász­lót és kiált­ványt adott át Esze Tamás­nak.

Esze Tamás tal­pa­sa­it Rákó­czi feje­de­lem saját hadiné­pé­nek tekin­tet­te és kivált­ság­le­ve­lé­ben Tar­pá­nak haj­dú­vá­ro­si kivált­sá­got adott.

Az idő­köz­ben szat­má­ri­ból bere­gi­vé lett tar­pa­i­ak ma is büsz­kék kuruc örök­sé­gük­re. A tele­pü­lé­sen egy­mást érik a sza­bad­ság­harc emlé­kei.

De van itt egy érde­kes agrár­tör­té­ne­ti emlék is. Az 1885-ben ácsolt, egy­kor lovak­kal működ­te­tett szá­raz­ma­lom a mai napig épség­ben meg­őriz­te ere­de­ti szer­ke­ze­tét.

Bővebben...

Bereg­su­rány­ban az Árpád-kori temp­lom mel­lett két kúria is figyel­met érde­mel. A Bereg­ben rit­ka barokk kúri­ák egyi­ke a Bay csa­lád 18. szá­za­di kas­té­lya. A nagy par­kot a 19. szá­za­di, már klasszi­cis­ta Uray-kas­tély ural­ja.

Tisza­cso­mán a föld alatt nyug­vó hon­fog­la­lók hol­tuk­ban is mesél­nek. A 9. szá­zad­tól hasz­nált teme­tő fel­tárt sír­ja­i­nak gaz­dag lelet­anya­ga arról tanús­ko­dik, hogy már Árpád népe meg­te­le­pe­dett itt, és tele­pü­lé­se­ik létez­tek Szent Ist­ván ural­ko­dá­sá­nak ide­jén, a keresz­tény­ség fel­vé­te­le­kor is. És hogy az elte­me­tett hol­tak sza­va ne legyen pusz­tá­ba kiál­tott szó, erre szol­gál az emlék­park, mely­ben Árpád vezér és Szent Ist­ván szob­rai őrzik az ősök nyug­he­lyét.

Mező­vá­ri Bor­so­va egy­kor itt állt várá­ról kap­ta a nevét. Esze Tamás az ősi múl­tú mező­vá­ros­ban is zász­lót bon­tott, ennek emlé­két vári ódon refor­má­tus temp­lo­má­nak falán emlék­táb­la őrzi.

Cset­fal­va a hagyo­mány sze­rint ala­pí­tó­já­ról, Árpád vezér egyik hű urá­ról, Cse­té­ről kap­ta a nevét. És ha már ilyen ősi múlt­tal ren­del­ke­zik, per­sze hogy innen sem hiá­nyoz­hat a közép­ko­ri ere­de­tű, fator­nyos refor­má­tus temp­lom.Virá­gos, orna­men­tá­lis díszí­tés­sel fes­tett kazet­tás mennye­ze­tét ugyan­az a Lán­dor Ferenc készí­tet­te, mint a táko­si temp­lo­mét.

Vissza­ka­nya­rod­va a Tiszá­tól a Borzsa folyó felé, a hagyo­mány sze­rint Bene hatá­rá­ban van a zász­ló­bon­tás helye, ahol Esze Tamás­ék tobor­zó­kör­út­ja­ik­ra gyü­le­kez­tek. 1703 júli­u­sá­ban a fel­ke­lők éppen itt kel­tek át a Bor­zsán.

A vidék egyik leg­ki­e­sebb Árpád-kori falu­ja is cso­da­szép temp­lom­mal ren­del­ke­zik. És ha ez nem len­ne elég, a köz­pont­ban Pin­tér Lász­ló sár­vá­ri fafa­ra­gó hét vezért ábrá­zo­ló szo­bor­cso­port­ja emlé­kez­tet 1100 éves bere­gi múl­tunk­ra.

Bővebben...

A tör­té­ne­ti hagyo­mány sze­rint a XI. szá­zad­ban a kör­nyék bir­to­ko­sa, I. Béla fia, Lam­pert her­ceg ala­pí­tot­ta a tele­pü­lést a Vér­ke folyó két part­ján. Ezért is nevez­ték soká­ig Lam­pert­há­zá­nak. A kirá­lyi város­ba a kunok és a tatá­rok dúlá­sai után szá­szok tele­ped­tek. A IV. Bélá­tól nyert kivált­sá­ga­it később több­ször is meg­erő­sí­tet­ték.

Bereg­szász egyik leg­ré­geb­bi közép­ko­ri emlé­ke a Min­den­szen­tek tisz­te­le­té­re emelt kato­li­kus temp­lom. A város­sal együtt Isten házát sem kímél­ték a tatá­rok, majd a len­gye­lek és bizony a kuru­cok is meg­har­col­ták itt a har­cu­kat.

Hiszen Bereg vár­me­gye régi szék­he­lye még­is csak a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc kul­ti­kus helye. Esze Tamás itt is kibon­tot­ta a sza­bad­ság­harc zász­la­ját. Bereg­szász népe büsz­ke tör­té­nel­mé­re, így a kuruc vezér emlé­két szo­bor őrzi.

Beth­len Gábor 17. szá­za­di kas­té­lyát a kuruc har­cok után való­szí­nű­leg maga Rákó­czi feje­de­lem állít­tat­ta hely­re. Ma a bereg­vi­dé­ki múze­um műkö­dik ben­ne, mely­nek gaz­dag gyűj­te­mé­nye az egy­ko­ri Bereg vár­me­gye ese­mény­dús tör­té­ne­tét mutat­ja be.

Az első megye­há­zát 1731-ben emel­ték a szék­vá­ros­ban, ám miu­tán több­ször is leégett, egy új helyen már Ybl Mik­lós ter­vei alap­ján épí­tet­ték fel 1890-ben az új megye­há­zát.

A város­nak nem­csak a magyar múlt­ról, de a jele­nünk­ről is van mon­da­ni­va­ló­ja. Van itt töb­bek között magyar szín­ház is. A város köz­pont­já­ban a régi tör­vény­szé­ki épü­let­re az angya­los magyar címer is vissza­ke­rült. Kár­pát­al­ja leg­na­gyobb refor­má­tus gyü­le­ke­ze­te is Bereg­szász­ban műkö­dik. Temp­lo­muk 1715-ben épült.

A főut­ca töb­bi régi épü­le­té­nek a meg­úju­lá­sá­val a város las­san kez­di vissza­nyer­ni régi arcu­la­tát.

Bővebben...

Bereg­szász felett maga­so­dik a tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű Kerek-hegy. Az Árpád-kor­ban a bere­gi kirá­lyi erdő ura­da­lom volt erre­fe­lé. 1233-ban II. And­rás itt erő­sí­tet­te meg a király és az Egy­ház viszo­nyát ren­de­ző híres bere­gi egyez­ményt. És per­sze a bere­gi erdő­ben buj­kál­tak a kuruc fel­ke­lők is.

Bővebben...

Az egy­ko­ri vár­me­gye köz­pont­ja volt Nagy­be­reg. A min­den évben meg­ren­de­zés­re kerü­lő csip­ke­bo­gyó és szőt­tes fesz­ti­vál a hagyo­mány­ról szól. A jel­leg­ze­tes helyi min­ták­kal készült bere­gi szőt­tes hagyo­má­nyát is tovább ápol­ják a tele­pü­lé­sen.

Bővebben...