ELHALASZTVA! — Bácskai Hazajáró Túra — Barangolás a délvidéki palócok földjén

ELHALASZTVA! — Bácskai Hazajáró Túra — Barangolás a délvidéki palócok földjén

2021. március 6. szombat 8:30 - 19:00

Helyszín

Kupuszina - Bácskertes
Sv Ana, Kupusina, Szerbia

GPS: 45.74141, 19.01432

A túra meg­ren­de­zé­sét a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok miatt elha­lasz­tot­tuk. Az új idő­pont­ról később adunk tájé­koz­ta­tást!

Idén már har­ma­dik alka­lom­mal hívunk Ben­ne­te­ket, hogy együtt fedez­zük fel Bács­ka magyar tör­té­nel­mi emlé­ke­it és a vége­lát­ha­tat­lan dél­vi­dé­ki pusz­tát. Utunk ezút­tal Nyu­gat-Bács­ká­ba vezet, ahol meg­is­mer­ke­dünk a leg­dé­leb­bi palóc falu, Bács­ker­tes vagy­is Kupu­szi­na kör­nyé­ké­vel és kul­tú­rá­já­val. Bács­ka kin­cse­it csak úgy tud­juk meg­őriz­ni, ha ismer­jük is az érté­ke­in­ket, éppen ezért fon­tos­nak érez­zük, hogy a Haza­já­ró Egye­sü­let misszi­ó­já­val össz­hang­ban túrák és kirán­du­lá­sok szer­ve­zé­sé­vel is hoz­zá­já­rul­junk a szü­lő­föl­dünk­höz való kötő­dés meg­erő­sí­té­sé­hez.

Kupu­szi­nát a leg­dé­leb­bi palóc falu­nak is hív­ják. A török pusz­tí­tás után a kör­nyék elnép­te­le­ne­dett, és a fel­vi­dé­ki Nyit­ra, vala­mint Heves vár­me­gyék­ből szár­ma­zó paló­cok­kal tele­pí­tet­ték újra. Lakói ma is büsz­kén őrzik őse­ik hagyo­má­nya­it. Idei veze­tett túrán­kon meg­is­mer­jük ennek a külön­le­ges kis falu­nak a tör­té­ne­tét, és fel­fe­dez­zük a közel­ben kanyar­gó Duna vad­re­gé­nyes árte­rét is.

Talál­ko­zó: 8 órá­tól a temp­lom­nál (Som­bors­ki put 1, 25262 Kupu­si­na-Bács­ker­tes)

Rajt: 8.30

Táv: 15 km

Rész­vé­te­li díj: 800 din vagy 2500 Ft

Útvo­nal: Kupu­szi­na, temp­lom > kupu­szi­nai táj­ház  >Tum­bász csa­lád gaz­da­sá­ga > Duna holt­ág >Leo vil­la > Kupu­szi­na, temp­lom

Túrán­kat a Szent Anna temp­lom­ban kezd­jük, ahol Isten áldá­sát vesszük nyu­gat-bács­kai baran­go­lá­sunk­ra. Első meg­ál­lónk a kupu­szi­nai táj­ház, ahol meg­tud­juk, hogyan éltek egy­kor a falu palóc lakói. Innen a helyi Tum­bász csa­lád­hoz láto­ga­tunk, akik évti­ze­dek óta fog­lal­koz­nak fűszer­pap­ri­ka és hagy­ma ter­mesz­tés­sel, a túrá­zó­kat pedig jó kis zsí­ros kenyér reg­ge­li­vel vár­ják.

Ezután belé­pünk a vad­re­gé­nyes Duna-holt­ág ter­mé­szet­vé­del­mi terü­le­té­re, ahol rövid kité­rőt teszünk egy vadász­ház­hoz, ahol ha sze­ren­csénk van, őzek­kel is talál­koz­ha­tunk.

Ezután beté­rünk egy magyar gaz­da por­tá­já­ra, aki a helyi gyü­möl­csé­szet­ről mesél nekünk, vala­mint helyi pálin­kát és alma­le­vet kós­to­lunk.

Foly­tat­juk túrán­kat Leo vil­lá­ig, ahol a helyi a turiz­mus­ról mesél­nek nekünk. Innen autók­kal térünk vissza Kupu­szi­ná­ra, ahol vacso­ra után meg­hall­ga­tunk egy nép­me­sét a helyi mese­mon­dó Tol­di Ist­ván tol­má­cso­lá­sá­ban.

Érke­zés: elő­re­lát­ha­tó­lag 16 óra körül

Díja­zás: emlék­lap, kitű­ző

Ellá­tás: útköz­ben egy-egy csa­lá­di gaz­da­ság­ban pálin­ka, zsí­ros desz­ka és pálin­ka, a cél­ban egy tál kupu­szi­nai pap­ri­kás

Szál­lás: Kupu­szi­nán a Vil­la Leo-ban. Szál­lás­díj: 10 EUR/1 éjsza­ka, több éjsza­ká­ra 8,5 EUR. Reg­ge­li 2 EUR/fő
Itt maxi­mum 30 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van lehe­tő­ség. A falu­ban maxi­mum 10 főnek jut szál­lás falu­si turiz­mus kere­te­in belül.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2020. már­ci­us 3. szer­da Amennyi­ben rész veszel a túrán, kér­jük töltsd ki ezt az űrla­pot, így is meg­könnyít­ve a szer­ve­zők mun­ká­ját. Köszön­jük!

Infor­má­ció a túrá­val kap­cso­lat­ban és jelent­ke­zés: Fara­gó Zol­tán +381 64 491 7281 e‑mail: , vagy Sza­bó Atti­la e‑mail:

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

250. rész: Nyugat-Bácska 1. — A Telecskától le a Dunáig

251. rész: Nyugat-Bácska 2. — A Duna mente vízivilága