4. Kaldera 25 teljesítménytúra — 2023

4. Kaldera 25 teljesítménytúra — 2023

2023. június 10. szombat 7:30 - 18:30

Helyszín

Börzsöny
Kemence, Magyarország

GPS: 48.01536, 18.89256

2023-ban negye­dik alka­lom­mal ren­dez­zük meg a Kal­de­ra 25 tel­je­sít­mény­tú­rát! A téli Vul­kán­tú­ránk­hoz hason­ló­an ezút­tal is a mio­cén kori tűz­há­nyó kal­de­rá­já­ba invi­tá­lunk ben­ne­te­ket, csak ezút­tal nyá­ri körül­mé­nyek között, kemen­cei indu­lás­sal és érke­zés­sel, illet­ve a téli útvo­nal­lal szem­be köz­le­ked­ve. A Kal­de­ra 25 így egy kicsit a Vul­kán­tú­ra kis­test­vé­re is, de ez nem jelen­ti azt, hogy le lehet becsül­ni, hisz mint tud­juk, a Bör­zsöny sosem vic­cel. A Kal­de­ra 25 mel­lett veze­tett túrát is szer­ve­zünk!

KALDERA 25 TELJESÍTMÉNYTÚRA

Idő­pont: 2023. júni­us 10. szom­bat

Rajt: 7:30 – 9:30 Kemen­ce, Gabó Fagyi­zó (Kemen­ce, Csar­na­völ­gyi út 47., az Erdei Múze­um­vas­út mel­lett)
Cél: Kemen­ce, Gabó Fagyi­zó
Menet­rend sze­rin­ti autó­busz 7:15-kor és 8:15-kor indul Szob vas­út­ál­lo­más­ról, mely 8:16-kor és 9:16-ra érke­zik Kemen­cé­re. A rajt hely­szí­ne, a Gabó Fagyi­zó, Kemen­ce köz­pont­já­ból pár per­ces séta, az autó­val érke­zők a Fagyi­zó kör­nyé­kén tud­nak par­kol­ni.
Útvo­nal: Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó – Bör­zsö­nyi főalap­pont – Mik­lós-tető – Esz­ter­gá­lyos – Magos­fa – Csó­vá­nyos – Nagy-Hideg-hegy – Hanák-rét – Aklok-rét­je – Sal­gó­vár – Hol­ló-kő – Jan­csi-hegy – Vilá­gos-pal­lag – Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó
Táv: 25,4 km
Szint­emel­ke­dés: 1200 m
Szint­idő: 9 óra
Neve­zé­si díj: 2500 Ft
Díja­zás: okle­vél, kitű­ző
Szol­gál­ta­tás: cél­ban meleg étel, Nagy-Hideg-hegyen fris­sí­tő, cso­ki
Köte­le­ző elő­ne­ve­zés itt! Határ­idő: júni­us 9., pén­tek 23:59

VEZETETT TÚRA A DOROTTYA-BÉRCRE

Hely­szín: Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó
Regiszt­rá­ció: 9:30 – 9:50
Indu­lás: 10:00
Útvo­nal: Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó – Gomb-hegy – Tejes-pal­lag – Dorottya-bérc – Kemen­ce-völgy — Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó
Táv: 9,2 km
Szint­emel­ke­dés: 257 m
Vár­ha­tó érke­zé­si idő­pont: 14:00 és 15:00 óra között
Díja­zás: a túra tel­je­sí­tői emlék­la­pot és kitű­zőt kap­nak
Szol­gál­ta­tás: cél­ban meleg étel
Rész­vé­te­li díj: 2000 Ft

Veze­tett túránk során, a külön­bö­ző meg­ál­ló­he­lye­ken a Bör­zsöny ter­mé­sze­ti érté­kei és tör­té­nel­mi emlé­kei kerül­nek bemu­ta­tás­ra. A lét­szám könnyebb ter­ve­zé­se érde­ké­ben kérünk, jelezd rész­vé­te­li szán­dé­kod a e‑mail címen vagy a 06703124560-as tele­fon­szá­mon.

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

73. rész: Alsó-Ipoly mente 1. — Ipolyságtól Tésáig

268. rész: Börzsöny — Vulkántúra bölcsőhelyünk körül