Börzsöny — Vulkántúra bölcsőhelyünk körül
Hazajáró műsorok

Börzsöny — Vulkántúra bölcsőhelyünk körül

268. rész
"A Börzsöny megragadja még azok lelkét is, akik nem kimondottan rajongói a természetnek; és nem találjuk egyhamar párját más középhegységben, mely olyan romantikusan szép volna, mint a mi Börzsönyünk. Szépségeit, bár bőven vannak, keresni kell. Vannak füves hegycsúcsai, ahonnan ujjongó életörömmel tekinthet végig az ember; és vannak zord, sötét völgyei, ahol emberi gyarlóságunk érzete belénk fojtja a szót."
Szentgyörgyi Sándor: Nemzeti parkunk a Börzsöny legyen! (1926)

Nem mi mond­tuk, de mi is mond­hat­tuk vol­na. Mert annyi messzi tájat bejár­tunk már, s turis­ta böl­cső­he­lyün­ket még csak távol­ról mutat­tuk meg. A Kár­pá­tok bel­ső vul­ká­ni sorát meg­nyi­tó, a Duna és az Ipoly zugá­ban gör­nye­dő Bör­zsöny ősi vul­ká­ni for­má­ját őrző hábo­rí­tat­lan kal­de­rá­ja kivá­ló mene­dé­ke az érin­tet­len ter­mé­szet­re vágyók­nak. Mivel leg­szebb részei csak gya­log jár­ha­tók be, erő­pró­ba elé is állít­ja a tró­nu­sá­hoz járu­ló­kat. Így lesz az út maga a cél a Bör­zsöny vég­te­len vadon­já­ban.