Vura Vinotéka — Nagyvárad

Vura Vinotéka — Nagyvárad

Uticélok / Partium / Biharország

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kóstoló és vásárlás: 10%

A kóstolókat csak előzetes egyeztetés alapján tudjuk megtartani.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Vura Ferenc

Nagyvárad (Oradea)
Strada Moscovei 12.
(Romania)

GPS: 47.05854, 21.93041

Telefonszám:

+40 755 119 958 (Zemleszky Renáta)
+40-744-584-541 (Vura Ferenc)

Weboldal:

http://erdelyiborokhaza.ro/

E-mail:A Vura Vino­té­ka Nagy­vá­rad belvárosában2013 óta igé­nyes, exk­lu­zív hely­szí­nen vár­ja a bor­ked­ve­lő­ket.  Üzle­tünk több mint 300 féle, job­bá­ra Kár­pát-meden­cei bort kínál kós­to­lás­ra és meg­vá­sár­lás­ra.  Bor­kós­to­ló­in­kat kife­je­zet­ten ajánl­juk cso­por­tok­nak vagy bará­ti tár­sa­sá­gok­nak, céges össze­jö­ve­te­lek­re, kon­fe­ren­ci­ák részt­ve­vő­i­nek. Kós­to­ló­in­kat min­dig a cso­port és a ven­dé­gek igé­nye­i­hez igazítjuk,elsősorban a helyi boro­kon keresz­tül sze­ret­nénk bemu­tat­ni a Partium,vagy Erdély “bor­tör­té­nel­mét”. A Szilágysági,Szatmári vagy Arad-Hegy­al­jai minő­sé­gi borok mél­tán hir­de­tik a múlt és jövő érté­ke­it.    A külön­le­ges­sé­gek ked­ve­lő­i­nek nagy élmény lehet az őshonos,ritkaság-számba menő sző­lő­faj­ták bora­i­nak ízle­lé­se.

A kós­to­ló­kat csak elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján tud­juk meg­tar­ta­ni.