Vukovári Magyarok Egyesülete — Vukovár

Vukovári Magyarok Egyesülete — Vukovár

Uticélok / Délvidék / Szlavónia

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Aperitiv, üdítő: ajándék

A kiállítás megtekintése: Becsületkassza alapján

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Jakumetovics Rozália

32000 Vukovár
Marina Drzica 7.
(Horvátország)

GPS: 45.35683, 18.99178

Telefonszám:

00 385 99 592 6889


E-mail:A Duna part­ján fek­vő Vuko­vár igen apró magyar közös­ség­gel ren­del­ke­zik, aki­ket a 2008-ban ala­kult Vuko­vá­ri Magya­rok Egye­sü­le­te fog össze. Az Egye­sü­let­ben pezs­gő magyar élet folyik, hiszen tag­jai nagy hang­súlyt fek­tet­nek a hagyo­mány­őr­zés­re és a magyar nyelv ápo­lá­sá­ra. Az Egye­sü­let köz­pont­ja a vuko­vá­ri Magyar Ház, ahol szin­te min­den nap össze­jön­nek a helyi­ek, akár az asszony­kó­rus pró­bá­i­ra vagy egy kis közös sütés-főzés­re.

Az Egye­sü­let min­den évben részt vesz a május­ban meg­ren­de­zés­re kerü­lő vuko­vá­ri Város­na­po­kon, ami­re lán­gos­sal és kür­tős­ka­láccsal készül­nek. A helyi magya­rok leg­na­gyobb és leg­nép­sze­rűbb ren­dez­vé­nye a min­den év feb­ru­ár­já­ban meg­ren­de­zés­re kerü­lő Vuko­vá­ri Magyar Bál.

A vuko­vá­ri magya­rok híre­sek határ­ta­lan ven­dég­sze­re­te­tük­ről, így beje­lent­ke­zés alap­ján min­den oda érke­ző haza­já­rót szí­ve­sen lát­nak a Magyar Ház­ban, ahol egy kiál­lí­tás kere­te­in belül meg­is­mer­he­tik, hogy régen hogyan éltek a magya­rok itt, Vuko­vá­ron, vala­mint bete­kin­tést nyer­het­nek a helyi közös­sé­gi élet­be. Ha vala­ki meg­éhez­ne, aza a váro­si stan­do­kon vagy akár a Magyar Ház­ban is vehet egy lán­gost vagy egy kür­tős­ka­lá­csot.

A helyi magya­rok tevé­keny­sé­gét az Egye­sü­let Face­book cso­port­já­ban lehet nyo­mon követ­ni: https://www.facebook.com/groups/293459114055040/about/