Vasfüggöny Múzeum Felsőcsatár

Vasfüggöny Múzeum Felsőcsatár

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
1/10

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Belépőjegy: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Goják Sándor

9794 Felsőcsatár
Szőlőhegy Hrsz. 1033
(Magyarország)

GPS: 47.20365, 16.4302

Telefonszám:

+36 30 564 2657 (Mobil)

Weboldal:

https://vasfuggonymuzeum.hu/hu/

E-mail:A múze­um láto­ga­tói több nyel­vű infor­má­ci­ós táb­lá­kon, a tör­té­nel­mi ese­mé­nyek kro­no­ló­gi­ai sor­rend­ben tör­té­nő leírá­sá­val, fotók­kal, tár­gyak­kal nyer­het­nek bete­kin­tést a vas­füg­göny drasz­ti­kus és eny­hébb idő­sza­ká­ba. A múze­um­ban talál­ha­tó egy szá­mí­tó­gép­pel vezé­relt akna­me­ző-szi­mu­lá­ció, és S‑100-as elekt­ro­mos jel­ző­rend­szer egy műkö­dő darab­ja is.

A fel­ső­csa­tá­ri múze­um a tör­té­nel­mi vas­füg­göny fenn­ál­lá­sá­nak 3 idő­sza­kát mutat­ja be:

1948–1949-től 1956. szep­tem­ber 20-ig (Keményfa‑, öntött­vas- illet­ve bokorak­na)

1957–1959-től 1966–1971-ig (Bake­lit-tapo­só­ak­na, tányér- illet­ve bokorak­na)

1966–1970-től 1989-ig (S‑100-as elekt­ro­mos jel­ző­rend­szer)