Tordai-hasadék

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
3/10

A kör­nyék leg­is­mer­tebb lát­vá­nyos­sá­ga a Tor­dai-hasa­dék. Kelet­ke­zé­sét a tudo­mány a Hes­dát-patak rová­sá­ra ír, de mi, magya­rok jól tud­juk: itt Szent Lász­ló hite repesz­tett hegyet.

3 kilo­mé­ter hosszan és 300 méter mélyen hasadt meg a föld, olyan varázs­la­tos mik­ro­vi­lá­got teremt­ve, ahol közel 1000 féle-faj­ta növény él, olya­nok is, amik sehol más­hol Euró­pá­ban. Amíg buj­do­sók mene­dé­ke volt, még jól is jött elzárt­sá­ga, aztán a turis­ta­ság meg­je­le­né­sé­vel ez a szur­dok is az EKE nyo­mán lett átjár­ha­tó­vá.

A bérc­fa­lak­ban 32 fel­tárt bar­lang van, közü­lük a leg­is­mer­teb­bek az egy­más­sal szem­ben táton­gó Kis- és Nagy-Bali­ka.

A Tor­dai-hasa­dék első mene­dék­há­zát az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let 1894-ben épí­tet­te. A hasa­dék kele­ti végé­ben a mos­ta­ni turis­ta­há­zat 1935-ben avat­ták fel.

Hazajáró epizódban szerepelt: