Czajlik Ranch — Dunatőkés

Czajlik Ranch — Dunatőkés

Uticélok / Felvidék / Csallóköz

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 10%

Minden HHTE tag és családja.

Éttermi fogyasztásból: 5%

Minden HHTE tag és családja.

A Tőkési Kupa belépőjegyének árából: 50%

Minden HHTE tag és családja.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Czajlik Katalin, Czajlik Jenő

93021 Dunatőkés
Dunatőkés 33.
(Szlovákia)

GPS: 48.03608, 17.69462

Telefonszám:

00 421 918 629 068 (Czajlik Katalin)
00 421 905 531 371 (Czajlik Jenő)
00 421 315 591 188

Weboldal:

http://www.czajlikranch.sk/

E-mail:A 80 ven­dég­nek helyet nyúj­tó étter­münk­ben az egész napi étke­zés lehe­tő­sé­ge mel­lett csa­lá­di ünnep­sé­gek, eskü­vők, érte­kez­le­tek, isko­lá­zá­sok, talál­ko­zók meg­ren­de­zé­sét kínál­juk. Kisebb lét­szá­mú tár­sa­ság­nak 30 sze­mé­lyes ter­mün­ket kínál­juk. Kávé­zónk befo­ga­dó­ké­pes­sé­ge 25 fő. A finom éte­lek és ita­lok bő válasz­té­ká­hoz kel­le­mes élő­ze­ne tár­sul. Meg­nyi­tot­tuk tera­szun­kat, ahol a kin­ti ren­dez­vé­nye­ket akár 100 fős tár­sa­ság­nak is lebo­nyo­lít­juk. A stí­lu­sos pan­zió 11 két­ágyas össz­kom­for­tos szo­bá­i­hoz, pót­ágy lehe­tő­sé­gé­vel, TV, rádió, külön zuhany és WC áll ren­del­ke­zés­re. Ven­dé­ge­ink­nek kérés­re tel­jes és fél­pan­zi­ós ellá­tást biztosítunk.Megfelelő szo­ci­á­lis beren­de­zé­sek­kel ellá­tott kem­pin­günk 10 lakó­ko­csi befo­ga­dá­sá­ra és szá­mos sátor fel­ál­lí­tá­sá­ra nyújt lehe­tő­sé­get. Az itt tar­tóz­ko­dást szí­ne­seb­bé teszi a ját­szó­tér, foci­pá­lya, fedett és nyi­tott tenisz­pá­lya vala­mint a hor­gá­sza­ti lehe­tő­ség. A par­ko­lás a pan­zió terü­le­tén bér­men­tes. Ezen felül ren­ge­teg szí­nes prog­ram­mal vár­juk ven­dé­ge­in­ket.

Fede­les lovar­da és pályá­ink

Fede­le­sünk 2012-ben épült, mely­nek para­mé­te­rei nem­zet­kö­zi szin­tű ver­se­nyek szer­ve­zé­sé­re teszik alkal­mas­sá. Folya­ma­to­san helyt ad szá­mos díj­ug­ra­tó, díj­lo­vag­ló, fogat­haj­tó és wes­tern fedett pályás ver­se­nyek kibő­vít­ve ezzel a tava­szi-nyá­ri ver­seny­sze­zont egész éves­sé. A fűtött lovar­dánk­ban egész évben lovas­ok­ta­tás, tovább­kép­zé­sek, edző­tá­bo­rok és lovas­te­rá­pia zaj­lik. A téli ver­se­nyek mel­lett lovas­szín­ház elő­adá­sok kerül­nek meg­ren­de­zés­re. A fede­les lovar­dán kívül négy évsza­kos kin­ti pálya, füves ver­seny­pá­lya és kitű­nő terep­le­he­tő­sé­gek áll­nak ren­del­ke­zé­sünk­re.

Tőké­si Kupa

1994-től a ranch véd­je­gyé­vé vált és ezzel hagyo­mányt terem­tett Csal­ló­köz­ben a díj­ug­ra­tó ver­seny, mely 2018-ban a 25. évfo­lya­mát ünne­pel­te . A sok év alatt lovas­fesz­ti­vál­lá nőt­te ki magát, ahol a hagyo­má­nyos díj­ug­ra­tó ver­seny­szá­mok mel­lett a lovas­spor­tok szá­mos for­má­já­ba kap bete­kin­tést a közön­ség díjlovas‑,western‑,fogathajtó és volt­ízs bemu­ta­tók által. Az egész napos ver­seny min­den évben élő­kon­cert­tel vagy lovas­szín­ház elő­adás­sal zárul. A Ranch gaz­dag lege­lőt és saját ter­mesz­té­sű takar­mányt biz­to­sít a sport és sza­bad­idős lovak szá­má­ra.

Díj­ug­ra­tó ver­se­nyek

Fede­les lovar­dánk meg­ala­ku­lá­sa után 2012-ben egy­ből meg­nyi­tot­tuk lovar­dánk kapu­it és folya­ma­tos fede­les minő­sí­tő díj­ug­ra­tó ver­se­nyek kerül­tek kiírás­ra. A fede­les remek inf­ra­struk­tú­rá­já­nak köszön­he­tő­en a ver­seny­zők egy­re nagyobb szám­ban érkez­nek ver­se­nye­ink­re. Így Szlo­vá­ki­á­ban a téli sze­zon egyik leg­ér­té­ke­sebb ver­seny­hely­szí­ne let­tünk díj­ug­ra­tó­ink szá­má­ra, hiszen ver­se­nye­in­ken napi 100–150 ló is ver­seng a győ­ze­le­mért.

Díj­lo­vag­ló ver­se­nyek

Czaj­lik ranch lovas­klub­bunk 2008-tól ren­dez kül­té­ri és fede­les díj­lo­vas versenyeket.Lovardánk első éve­i­ben megyei baj­nok­sá­gok majd később orszá­gos és jelen­leg nem­zet­kö­zi szin­tű ver­se­nye­ket ren­dez, melyek minő­sí­tést nyúj­ta­nak a kül­föl­di lova­sok szá­má­ra. Min­den évben több ország lova­sai méret­te­tik meg tudá­su­kat.

Fogat­haj­tó ver­se­nyek

Fede­les fogat­haj­tó ver­se­nye­ink 2012-től foly­nak a Miku­lás Kupa díjá­ért min­den év decem­be­ré­ben. A 2013-ban épült lovar­dánk elnyer­te az Orszá­gos Baj­nok­ság szer­ve­zé­si jogát, ahol több mint 40 fogat ver­sen­gett a Szlo­vák Baj­no­ki címért négy kate­gó­ri­á­ban (egyes,kettes,négyes,póni). 2014-es évé­ben fel­ké­rést kap­tunk Magyar­or­szág­tól, így a Magyar Fedett­haj­tó Baj­nok­ság és Csal­ló­köz Kupa ver­se­nyét is a Czaj­lik ranch lovas­klub ren­dez­het­te meg.

Árak:

Szál­lás 2 ágyas szo­bák­ban: 40 EUR/éj

Belé­pő­jegy a Tőké­si Kupa Díj­ug­ra­tó ver­se­nyé­re: 6 EUR/fő

Igény sze­rint, elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján a Czaj­lik Ranch lehe­tő­sé­get biz­to­sít lovas­ko­csi­zás­ra a tőké­si Duna-ág kör­nyé­kén.