Raholca vára

Raholca vára

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
4/10

Cson­kán ros­ka­doz­nak hét évszá­zad súlya alatt Rahol­ca várá­nak falai. Még­is, érzé­kel­tet még vala­mit egy­ko­ri nagy­sá­gá­ból. Szla­vó­nia leg­na­gyobb erő­dít­mé­nyé­nek cson­ka fala­i­ról messze réved­ve nem­csak a távol­ba vesző Verő­cei-síkot és a Pozse­ga-hava­sát lát­juk, de fel­sej­le­nek előt­tünk a rég­múlt idők emlé­kei is. Rózsa­vár moz­gal­mas tör­té­ne­té­ből nehéz kibo­goz­ni, hány­szor cse­rélt gaz­dát, de hiá­ba tor­zsal­kod­tak érte, 1543 for­ró nya­rán meg­jött a török, hogy fel­per­zsel­je itt a magyar éle­tet. Elfog­lal­ta a várat, s hosszú táv­ra be is ren­dez­ke­dett ide­lent. Ahogy Evli­ja Cse­le­bi leír­ja, a rahol­cai szan­dzsák­bég szük­ség ese­tén ötezer har­cost tudott kiál­lí­ta­ni. 1687-ben sike­rült vég­re kita­ka­rí­ta­ni az osz­mánt, de a fel­sza­ba­du­lás egy­ben elhoz­ta Rahol­ca várá­nak pusz­tu­lá­sát is. A rahol­cai vár­tól két kilo­mé­ter­re dél­re, egy 680 méte­res tetőn van­nak Óvár marad­vá­nyai, ame­lyet való­szí­nű­leg mene­dék­vár­nak épí­tet­ték veszély ese­té­re.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a vár.
Magas­ság: 369 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a rahol­cai tótól (825 méter; 30 perc; 121 méter szint­emel­ke­dés).

Hazajáró epizódban szerepelt: